Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của năm bản lề 2018

Thứ Hai, 01-01-2018, 14:09
May áo vét-tông xuất khẩu tại Tổng công ty May 10.

Năm 2017, thành phố Hà Nội đã hoàn thành toàn bộ 20 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra, trong đó có bảy chỉ tiêu vượt kế hoạch. Đây là những tiền đề quan trọng để Thủ đô thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 với chủ đề "Nâng cao hiệu quả, hiệu lực của hệ thống chính trị".

Tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả công việc

Với cách làm bài bản, khoa học, quyết liệt, năm 2017, thành phố đã tập trung rà soát chức năng, nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị, khắc phục tình trạng chồng chéo chức năng, nhiệm vụ bằng cách giảm đầu mối. Thành phố đã hoàn thành việc sắp xếp 70 ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành 41 ban quản lý dự án (giảm 41,4%), tinh giản được 1.267 biên chế, giải quyết 551 trường hợp nghỉ tinh giản theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Hà Nội cũng đã chuyển thêm được năm đơn vị tự chủ kinh phí thường xuyên với 1.145 biên chế viên chức. Đến nay, toàn thành phố đã chuyển được 95 đơn vị sang tự chủ, với 6.635 biên chế viên chức.

Tiếp tục phát huy kết quả năm 2017, đồng thời xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ của thành phố và chủ trương tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, năm 2018, thành phố có kế hoạch giảm 7.415 biên chế.

Để thực hiện mục tiêu giảm biên chế và sử dụng có hiệu quả quỹ biên chế được giao, năm 2018, thành phố tiếp tục sắp xếp, kiện toàn các cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, sẽ đẩy mạnh chuyển đổi hoạt động các đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực giáo dục, y tế sang cơ chế tự chủ; hoặc chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần. Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Huy Sáng cho biết, thành phố sẽ thường xuyên rà soát điều chỉnh đề án vị trí việc làm các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn quản lý để đề án phát huy cao nhất hiệu quả. Xây dựng Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị trong khu vực các quận, tiếp tục củng cố chính quyền nông thôn theo quy định của pháp luật. Cùng với đó là đổi mới công tác tuyển dụng công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 6 (khóa XII), trong đó đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin theo nguyên tắc khách quan công bằng, minh bạch, chống tiêu cực trong thi cử, nâng cao chất lượng đầu vào của cán bộ, công chức…

Đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ cương công vụ

Năm kỷ cương hành chính 2017, thành phố đã quyết tâm đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển; xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, phục vụ hiệu quả. Bằng những nỗ lực không ngừng, môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn đã có sự cải thiện rõ nét. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tăng mười bậc so với năm trước và là năm đầu tiên bước vào nhóm địa phương có chất lượng điều hành tốt. Đến nay, Hà Nội đã có 32% thủ tục hành chính áp dụng trực tuyến mức độ 3, 4.

Tại hội nghị giao ban cuối cùng của năm 2017 giữa Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND thành phố với lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện, đồng chí Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh sáu yêu cầu trong quá trình thực hiện chủ đề năm 2018 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” đối với các cấp ủy đảng và các cơ quan trong hệ thống chính trị thành phố. Một là đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị thành phố bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Hai là hoàn thiện quy trình, quy chế, mối quan hệ công tác, bảo đảm vận hành thông suốt, tránh chồng chéo, trùng lắp.

Ba là thực hiện phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, hợp lý giữa cấp trên và cấp dưới, gắn quyền hạn với trách nhiệm, xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát thường xuyên. Bốn là tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung của thành phố, làm nền tảng xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh. Năm là chú trọng công tác tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức tư tưởng tạo đồng thuận, thống nhất trong nhận thức và hành động. Sáu là xây dựng tốt mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị. Bí thư Thành ủy lưu ý, thành phố sẽ lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 là tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; bình xét thi đua của địa phương, đơn vị; đánh giá chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; là kết quả đánh giá năng lực của người đứng đầu và là giải pháp để thực hiện công tác sắp xếp, luân chuyển cán bộ.

Bức tranh kinh tế - xã hội năm 2017 của Hà Nội có nhiều điểm sáng là những điểm tựa vững chắc để thành phố tự tin bước vào năm 2018 - năm đánh dấu mười năm thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12 của Quốc hội (khóa XII) về việc điều chỉnh địa giới hành chính Thủ đô; năm đánh giá giữa nhiệm kỳ việc thực hiện Nghị quyết XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16, năm bản lề thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020...

Với mức tăng trưởng GRDP phấn đấu đạt từ 7,3 đến 7,8%, có thể thấy nhiệm vụ đặt ra cho Hà Nội trong năm 2018 là hết sức nặng nề, đòi hỏi tinh thần nỗ lực, quyết tâm cao hơn của cả hệ thống chính trị với những giải pháp căn cơ và hiệu quả hơn.

An Trân