Hỗ trợ người dân sống quanh khu chôn lấp rác thải rắn

Thứ Năm, 27-12-2018, 22:35
Trạm cấp nước Nam Sơn 3 (Sóc Sơn - Hà Nội) được đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu về nước sạch cho người dân trong vùng ảnh hưởng môi trường từ Khu liên hiệp xử lý chất thải Sóc Sơn.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND về việc thực hiện Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND (ngày 5-7-2018) của HĐND thành phố Hà Nội, quy định mức hỗ trợ bằng tiền đối với người dân thuộc vùng ảnh hưởng môi trường trong phạm vi bán kính đến 500 m (đối với bãi chôn lấp chất thải quy mô vừa và nhỏ) và đến 1.000 m (đối với bãi chôn lấp chất thải quy mô lớn và rất lớn), tính từ hàng rào khu xử lý chất thải trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo Quyết định này, những đối tượng gồm: người dân sinh sống thường xuyên trong khu vực thuộc phạm vi ảnh hưởng môi trường, hoặc không sinh sống, nhưng thường xuyên học tập, sản xuất, làm việc tại đây; Hộ gia đình, cá nhân có đất canh tác nằm trong vùng ảnh hưởng môi trường, thường xuyên lao động, sản xuất nông, lâm nghiệp sẽ được nhận hỗ trợ của thành phố. Cụ thể, với các khu xử lý chất thải rắn bằng phương pháp chôn lấp quy mô lớn và rất lớn (công suất tiếp nhận lớn hơn 65 nghìn tấn/năm), các cá nhân được hưởng mức hỗ trợ từ 27 nghìn đến 133 nghìn đồng/người/tháng, tùy theo từng phạm vi. Các hộ gia đình, cá nhân có đất canh tác trong phạm vi được hỗ trợ từ 102 nghìn đến 170 nghìn đồng/m2/năm. Tại các khu xử lý có quy mô nhỏ và vừa, các cá nhân trong phạm vi ảnh hưởng được nhận từ 47 nghìn đến 92 nghìn đồng/người/tháng. Các hộ, cá nhân có đất canh tác được nhận hỗ trợ 170 nghìn đồng/m2/năm.

UBND thành phố giao Sở Xây dựng thực hiện công tác quản lý nhà nước tại các khu xử lý chất thải trên địa bàn. Sở Tài chính cân đối nguồn kinh phí hỗ trợ ảnh hưởng môi trường trong dự toán chi ngân sách huyện, thị xã báo cáo UBND thành phố trình HĐND thành phố phê duyệt. Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh tra, kiểm tra giám sát kết quả thực hiện các biện pháp bảo đảm môi trường tại các khu xử lý chất thải trên địa bàn, đánh giá mức độ ảnh hưởng môi trường hằng năm, báo cáo UBND thành phố theo quy định, cập nhật các chính sách để chủ trì nghiên cứu đề xuất điều chỉnh mức hỗ trợ cho người dân trong vùng ảnh hưởng môi trường theo đúng quy định.

UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thuộc vùng ảnh hưởng môi trường thực hiện điều tra, thống kê cá nhân và diện tích đất canh tác thuộc đối tượng hưởng mức hỗ trợ vùng ảnh hưởng môi trường làm căn cứ lập dự toán kinh phí hỗ trợ. Hằng năm, vào thời điểm xây dựng dự toán thu - chi ngân sách, tiến hành lập dự toán kinh phí thực hiện công tác hỗ trợ vùng ảnh hưởng môi trường trên địa bàn, tổng hợp vào dự toán chi ngân sách huyện, thị xã, gửi Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố trình HĐND thành phố xem xét, phê duyệt. Chi trả hỗ trợ vùng ảnh hưởng môi trường cho đối tượng được hưởng chính sách theo đúng quy định. Đồng thời, quản lý, tổng hợp báo cáo công tác chi trả hỗ trợ vùng ảnh hưởng môi trường hằng năm và thực hiện quyết toán theo đúng chế độ quản lý tài chính hiện hành. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 31-12-2018.

PV