Để việc mua, đọc báo và tạp chí của Đảng đạt hiệu quả thực chất

Thứ Hai, 06-05-2019, 23:20

Đoàn khảo sát của Trung ương về việc thực hiện Kết luận số 29-KL/TW ngày 25-8-2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, vừa tiến hành khảo sát thực tế việc thực hiện kết luận này tại Đảng bộ TP Hà Nội.

Kết quả khảo sát cho thấy, thời gian qua, TP Hà Nội đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc Kết luận số 29-KL/TW. Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân về việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng được cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo sâu sát hơn. Việc đẩy mạnh mua, đọc và sử dụng hiệu quả báo, tạp chí của Đảng được duy trì thường xuyên hơn và dần đi vào nền nếp. Các chi bộ, đảng bộ trên địa bàn các quận, huyện, thị xã đều có các ấn phẩm của Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Báo Hànộimới và Báo Kinh tế và Đô thị. Các ấn phẩm báo, tạp chí của Đảng nhìn chung đã đến được các chi, đảng bộ, các cấp chính quyền và được mọi người đón đọc, bảo quản cẩn thận, sử dụng đúng mục đích. Nhiều chi bộ, đảng bộ sử dụng, khai thác các nội dung báo chí của Đảng làm tư liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ; tích cực điểm tin, bài trên báo, tạp chí của Đảng. Bên cạnh đó, các tổ chức cơ sở đảng còn tích cực tham gia viết tin bài phản ánh tâm tư, nguyện vọng trong cuộc sống, đóng góp các ý kiến nhằm xây dựng Thủ đô, đất nước, đồng thời góp nhiều ý kiến để nội dung các ấn phẩm báo chí của Đảng ngày càng phong phú, hoàn thiện hơn.

Tuy nhiên, việc thực hiện Kết luận số 29-KL/TW trên địa bàn TP Hà Nội thời gian qua bộc lộ một số hạn chế. Một số lãnh đạo cấp ủy, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan hành chính sự nghiệp chưa nhận thức đầy đủ, chưa tạo điều kiện về kinh phí để đáp ứng nhu cầu đọc báo của đơn vị. Tỷ lệ chi bộ có báo Đảng ở một số đảng bộ chưa cao. Thậm chí có nơi sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng sai mục đích. Việc tổ chức đọc, sử dụng báo, tạp chí của Đảng ở một số cơ sở đảng đạt hiệu quả chưa cao. Một bộ phận không nhỏ đảng viên ở các chi bộ ít quan tâm đến việc đọc báo, có nơi mua báo nhưng không đọc, không nghiên cứu, gây lãng phí.

Các báo, tạp chí của Đảng là những kênh thông tin, tài liệu nghiên cứu quan trọng tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Đảng bộ, chính quyền thành phố đến các cấp ủy đảng, chính quyền, tầng lớp nhân dân trên địa bàn Thủ đô. Qua đó, góp phần thiết thực trong công tác xây dựng Đảng, công tác chỉ đạo và điều hành các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô.

Chính vì vậy, Hà Nội cần quyết liệt hơn trong chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị, hướng dẫn của trung ương và thành phố, nâng cao nhận thức của lãnh đạo cấp cơ sở về việc mua và sử dụng báo, tạp chí của Đảng, gắn việc này với đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và xét khen thưởng cuối năm. Các cấp ủy, tổ chức đảng cần nhận thức đúng về vị trí, vai trò quan trọng của việc mua, đọc, sử dụng báo, tạp chí của Đảng, chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ nội dung này. Cần định kỳ kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh việc mua, đọc, sử dụng báo, tạp chí của Đảng sao cho hiệu quả, tránh để việc phát hành và đọc báo, tạp chí của Đảng trở nên hình thức, không đạt được mục tiêu như mong muốn.

Việt Anh