Tài chính – Ngân hàng

Kiên quyết với doanh nghiệp nợ thuế

Thứ Năm, 22-03-2018, 14:42

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vừa ký quyết định thành lập Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo là từ nay đến cuối năm, sẽ áp dụng các biện pháp để xử lý khoản nợ thuế quá hạn của doanh nghiệp.

Tháng 2 vừa qua, Cục Thuế Hà Nội tiếp tục công bố danh sách 140 đơn vị nợ thuế, phí, tiền thuê đất, với tổng số nợ 284,734 tỷ đồng; trong đó, có một doanh nghiệp nợ tiền thuê đất 1,820 tỷ đồng; 139 doanh nghiệp nợ thuế, phí 282,914 tỷ đồng. Riêng 11 doanh nghiệp bị công khai lần thứ hai có số nợ lên tới 226,808 tỷ đồng. Cục Thuế Hà Nội yêu cầu các đơn vị sớm thu xếp nguồn tài chính, nộp trả các khoản nợ vào ngân sách trước khi cơ quan thuế áp dụng các biện pháp quyết liệt hơn.

Để đẩy nhanh việc thu hồi nợ thuế chây ỳ, ngày 19-3 vừa qua, UBND thành phố Hà Nội đã có quyết định thành lập Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn thành phố do ông Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch UBND thành phố là Trưởng ban. Ngay sau đó, Ban chỉ đạo đã có công văn gửi các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã về việc tăng cường các giải pháp thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn.

Theo Ban chỉ đạo, qua phân tích, đánh giá tình hình nợ thuế, phí, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố, năm 2017, thành phố đã đôn đốc thu hồi nợ đọng được hơn 12,7 nghìn tỷ đồng tiền thuế nợ những năm trước chuyển sang. Trong đó, số nợ trên dưới 90 ngày có xu hướng giảm dần qua từng tháng. Đến ngày 31-12-2017, số tiền thuế nợ trên dưới 90 ngày giảm 4.132 tỷ đồng (tương đương 22%) so với cùng kỳ năm 2016. Ban chỉ đạo nhận định, trong năm 2018, tình hình nợ đọng thuế, phí, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn vẫn là một trong những thách thức lớn đối với thành phố. Để triển khai đồng bộ các giải pháp đôn đốc thu nợ thuế, tiền sử dụng đất và tiền thuê đất triển địa bàn, Ban chỉ đạo yêu cầu Cục Thuế Hà Nội phân tích số liệu nợ thuế nội địa tại thời điểm 31-12-2017 để thực hiện giao chỉ tiêu thu nợ đến từng quận, huyện, thị xã trên địa bàn, xây dựng nhiệm vụ trọng tâm và chương trình công tác quản lý nợ năm 2018, bảo đảm tỷ lệ nợ trên tổng thu ngân sách nhà nước không vượt quá 5%. Phải tiếp tục triển khai các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng, cưỡng chế thuế ngay từ những ngày đầu năm; thực hiện rà soát, chuẩn hóa dữ liệu nợ, xử lý dứt điểm các khoản nợ chờ điều chỉnh, chờ xử lý, nợ của các doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh, cơ cấu lại các khoản nợ để có biện pháp đôn đốc phù hợp, đảm bảo thu tiền thuế nợ đầy đủ vào ngân sách nhà nước. Ban chỉ đạo yêu cầu Cục Thuế Hà Nội phải phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan trong việc xử lý các khoản nợ liên quan đến đất.

Theo ông Nguyễn Doãn Toản, để xử lý, thu hồi số tiền nợ thuế, trong hai năm gần đây, thành phố Hà Nội liên tục yêu cầu Cục Thuế Hà Nội triển khai đồng bộ các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế nợ theo đúng quy trình, thực hiện phân loại các khoản nợ có khả năng thu hồi và các khoản nợ chây ỳ để có giải pháp quyết liệt. Với trường hợp doanh nghiệp không chấp hành sẽ kiên quyết cưỡng chế và có các giải pháp quyết liệt theo quy định của pháp luật. Thành phố cũng chỉ đạo các sở, ngành căn cứ chức năng nhiệm vụ và quy định của pháp luật, phân tích tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, khả năng tài chính, sự luân chuyển dòng tiền của các đơn vị nợ thuế, nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để đôn đốc, động viên chia sẻ, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế theo quy định của pháp luật.

Trung Vũ