Siết chặt kỷ cương hành chính

Thứ Hai, 05-12-2016, 13:46

Nhìn lại kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Hà Nội năm 2016 có thể thấy rõ, với phương châm "năm rõ" (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình và rõ hiệu quả), "một việc - một đầu mối xuyên suốt" trong chỉ đạo, điều hành, thành phố đạt những kết quả đáng khích lệ. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, tổng sản phẩm trên địa bàn cả năm 2016 ước tăng 8,03%, là mức tăng cao nhất trong sáu năm trở lại đây. Thành phố tạo chuyển biến mạnh mẽ về môi trường đầu tư, kinh doanh. Thu hút đầu tư trong và ngoài nước đạt kết quả tích cực. Vốn đăng ký của các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước đạt 423,8 nghìn tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư nước ngo&agra

Hà Nội cũng là đơn vị đi đầu, nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Toàn thành phố đã giảm 59 phòng, ban; giảm 130 đơn vị sự nghiệp; giảm 39 trưởng phòng, ban, 143 phó phòng, ban; tinh giản 159 cán bộ, công chức, viên chức. Về xây dựng chính quyền điện tử, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thành phố triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại tất cả 584 xã, phường. Triển khai thí điểm dịch vụ công mức độ 4 đối với tám thủ tục thuộc lĩnh vực tư pháp... Ðẩy nhanh tỷ lệ đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử và đến nay đã đạt tỷ lệ 54%. Nhờ vậy, chỉ số PCI của Hà Nội xếp thứ 24/63, tăng hai bậc, xếp hạng cao nhất kể từ khi công bố chỉ số PCI.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội còn bộc lộ nhiều hạn chế, các chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế dự báo không đạt kế hoạch, công nghiệp vẫn duy trì tăng trưởng, nhưng có xu hướng tăng chậm dần; chỉ số cải cách hành chính giảm sáu bậc so với năm trước, xếp thứ 9/63 tỉnh, thành phố... Ðáng lo ngại nhất là thời gian gần đây, xảy ra một số vụ việc đáng buồn về văn hóa ứng xử của một số cán bộ, công chức của thành phố. Ðiển hình là vụ một cán bộ Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội hành hung nữ nhân viên sân bay; hay mới đây, một cán bộ của Sở Ngoại vụ đánh cụ già phải nhập viện... Mặc dù chỉ là những hiện tượng nhỏ lẻ, song đã làm ảnh hưởng uy tín, hình ảnh hơn 400 nghìn cán bộ, đảng viên của thành phố.

Nhiệm vụ năm 2017 của thành phố rất nặng nề, chính vì vậy, thành phố lựa chọn chủ đề công tác năm tới là "Năm kỷ cương hành chính", với quyết tâm tăng cường trật tự, kỷ cương hành chính; nâng cao vai trò nêu gương, đạo đức công vụ, tinh thần, thái độ, ý thức, văn hóa ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức của thành phố tại công sở, nơi cư trú và nơi công cộng. Thành phố cần tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tăng cường tính công khai, minh bạch, kiện toàn và nâng cao chất lượng phục vụ của cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông", tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và nhân dân. Tăng cường phân cấp trong quản lý đô thị và kinh tế - xã hội, phân cấp theo hướng rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm. Ðồng thời, đẩy mạnh công tác kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính và kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm khắc đối với các trường hợp vi phạm, gắn việc thực hiện kỷ cương hành chính với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về xây dựng Ðảng, kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ có hành vi, ứng xử không phù hợp tiêu chuẩn... Siết chặt kỷ cương hành chính các cấp, các ngành có ý nghĩa quan trọng, giúp nâng cao hiệu quả quản lý của từng cơ quan đối với nhiệm vụ được giao, từ đó góp phần đạt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội trong năm 2017.

Hải Phong