Nỗ lực vì sự hài lòng của người dân

Thứ Hai, 25-05-2020, 20:41

Theo kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2019 được Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ vừa công bố, TP Hà Nội đạt 84,64 điểm (84,64%), xếp thứ hai trong tổng số 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ðây là năm thứ ba liên tiếp Chỉ số PAR INDEX của Hà Nội được duy trì, giữ vững thứ hạng cao. Ðáng chú ý, Hà Nội đã có sáu trong tám chỉ số thành phần đạt kết quả hơn 80% gồm: công tác chỉ đạo điều hành; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính; xây dựng và nâng cao chất lư

Năm 2019 cũng là năm thứ hai Hà Nội đạt thứ hạng cao về Chỉ số SIPAS với 80,09%. Ðã có ba trong năm chỉ số thành phần đạt hơn 80% gồm chỉ số thành phần về tiếp cận dịch vụ hành chính công; chỉ số thành phần về thủ tục hành chính và chỉ số thành phần về kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Hai chỉ số thành phần tăng điểm so với năm 2018 là chỉ số thành phần về tiếp cận hành chính tăng từ 82,56% (năm 2018) lên 83,14% và chỉ số thành phần về tiếp nhận phản ánh, kiến nghị tăng từ 70,70% (năm 2018) lên 72,33%.

Ðể có được những kết quả nêu trên, nhiều năm qua, TP Hà Nội đã xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm với mục tiêu xây dựng chính quyền theo hướng chính quyền điện tử, phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng hoạt động. Thành phố cũng tiếp tục kiên trì phương châm năm rõ: "rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả", "một người, một việc, một đầu mối xuyên suốt". Mặt khác, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp chịu trách nhiệm trực tiếp và toàn diện về kết quả thực hiện CCHC.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, Chỉ số CCHC năm 2019 của TP Hà Nội vẫn còn một số chỉ số thành phần đạt điểm thấp, cần có giải pháp khắc phục như: việc tổ chức thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách; việc triển khai kiến trúc chính quyền điện tử; việc xây dựng hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh còn chưa đạt yêu cầu đề ra…Tương tự, ở chỉ số SIPAS, Hà Nội vẫn còn những chỉ tiêu liên quan trực tiếp đến người dân đạt chưa cao, như: chỉ số thành phần về công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính đạt 78,38%; chỉ số thành phần về tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, đạt 72,33%...

Ðể tiếp tục duy trì thứ hạng Chỉ số CCHC và nâng cao Chỉ số SIPAS, khắc phục những chỉ số thành phần chưa được cải thiện, thời gian tới, thành phố Hà Nội sẽ đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, sự ủng hộ của người dân, tổ chức, doanh ngiệp đối với công tác CCHC, sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trong việc cung cấp dịch vụ công. Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, loại bỏ các chi phí không chính thức cho người dân, doanh nghiệp. Ðồng thời, thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn, xử lý nghiêm các trường hợp giao tiếp, ứng xử thiếu chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức tại bộ phận tiếp dân, trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính với công dân.

An Trân