Khẩn trương đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống

Thứ Năm, 22-04-2021, 22:24

Trong hai ngày 22 và 23-4, hơn 35 nghìn cán bộ, đảng viên thuộc các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ TP Hà Nội tham dự hội nghị trực tuyến nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền 10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa 17, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tại 611 điểm cầu. Hội nghị còn được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội để toàn thể cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân Thủ đô học tập, quán triệt.

10 chương trình công tác của Thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 bao phủ tất cả các lĩnh vực được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17, trong đó Chương trình 01 về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và cải cách hành chính là rất quan trọng; Chương trình 02, 03, 04 về đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế đô thị, nông thôn; Chương trình 05 về quy hoạch, tài nguyên, môi trường, phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; Chương trình 06, 07, 08 về phát triển văn hóa, con người, nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa học - công nghệ, bảo đảm an sinh xã hội; Chương trình 09 về quốc phòng, an ninh và Chương trình 10 về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí... Các chương trình có mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp riêng, tuy nhiên lại có mối quan hệ biện chứng với nhau, kết quả của chương trình này tác động trực tiếp hoặc gián tiếp tới chương trình kia và ngược lại. 

So với các nhiệm kỳ trước, việc xây dựng và ban hành các chương trình công tác nhiệm kỳ này được thực hiện với tinh thần rất khẩn trương. Chỉ năm tháng sau khi tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Thành ủy Hà Nội đã hoàn thành việc xây dựng và ban hành 10 chương trình công tác lớn, toàn khóa, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ đề ra theo chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 17. Việc ban hành và tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền 10 chương trình công tác là một bước quan trọng trong quá trình triển khai thực hiện, sớm đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống. Vì vậy, sau hội nghị trực tuyến lần này, các tổ chức cơ sở đảng cần tiếp tục tổ chức cho cán bộ, đảng viên nghiêm túc học tập, quán triệt tại địa phương, đơn vị, tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm được nội dung các chương trình công tác của Thành ủy về các kết quả đạt được, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là các mục tiêu, chỉ tiêu, yêu cầu, các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Bởi chỉ khi hiểu đúng, hiểu sâu sắc nội dung các chương trình công tác, mới tạo được sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ để triển khai thành các phong trào hành động cách mạng trong thực tiễn. Từng cán bộ, đảng viên sẽ là nhân tố tích cực góp phần cùng cả hệ thống chính trị của thành phố tổ chức thực hiện; đồng thời tạo điều kiện để nhân dân đồng thuận ủng hộ, giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết. Bên cạnh đó, các cấp ủy cần xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện 10 chương trình công tác của Thành ủy; rà soát, cập nhật bổ sung nội dung của 10 chương trình này vào các chương trình công tác của cấp ủy cấp mình để tổ chức triển khai đồng bộ nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Quyết tâm, đồng lòng thực hiện các mục tiêu của đại hội đảng bộ các cấp cùng các giải  pháp cụ thể của các cấp ủy, chính quyền là những cơ sở quan trọng để Hà Nội từng bước biến quyết tâm thành hành động và hành động có hiệu quả trong tiến trình xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

VIỆT ANH