Đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Thứ Hai, 10-12-2018, 21:56

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, từ năm 2017 đến nay, thành phố Hà Nội đã thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa (CPH) và triển khai công tác CPH tại 15 doanh nghiệp, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, ngăn ngừa thất thoát vốn và tài sản nhà nước.

Nhờ đó, năm 2018, thành phố hoàn thành phương án CPH Tổng công ty Thương mại Hà Nội, bán thành công 100% cổ phần phát hành với tổng số tiền thu được là 2.835 tỷ đồng, trong khi vốn nhà nước tại doanh nghiệp trước khi CPH là 1.749 tỷ đồng. Các doanh nghiệp trước khi CPH đã từng bước được xử lý triệt để công nợ, tài sản, bảo đảm minh bạch tình hình tài chính. Công tác xây dựng phương án sử dụng đất sau CPH được chú trọng. Thành phố đã xây dựng và xác định rõ các mục tiêu, nguyên tắc làm cơ sở rà soát, thu hồi 73 địa điểm nhà đất sử dụng không hiệu quả, không đúng mục đích, trong đó có nhiều địa điểm có diện tích lớn; giao doanh nghiệp tiếp tục sử dụng sau sắp xếp, CPH 181 địa điểm. Quá trình thực hiện CPH, thoái vốn bảo đảm tuân thủ đúng quy trình, quy định của pháp luật; kịp thời đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành chỉ đạo, hướng dẫn nội dung còn vướng mắc. Công tác công khai minh bạch trong CPH, thoái vốn được thực hiện nghiêm túc, từ kế hoạch CPH, thoái vốn đến lựa chọn đơn vị tư vấn, lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, cáo bạch thông tin khi bán cổ phần, bảo đảm quyền lợi của Nhà nước, người lao động, và nhà đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, tiến độ CPH, thoái vốn còn chậm so với danh mục được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và kế hoạch của UBND thành phố. Đến nay, mới hoàn thành CPH một doanh nghiệp trong tổng số 15 doanh nghiệp; thoái vốn được ba doanh nghiệp trong tổng số 34 doanh nghiệp có vốn nhà nước. Nguyên nhân chủ yếu là do các doanh nghiệp thực hiện CPH, thoái vốn trong giai đoạn này là doanh nghiệp có quy mô lớn, phạm vi hoạt động rộng, có nhiều bất cập và vướng mắc về tài chính, có số lượng lao động đông, quản lý nhiều địa điểm nhà đất, dẫn đến quá trình xử lý vướng mắc, triển khai các bước trong quy trình gặp nhiều khó khăn, thời gian kéo dài.

Để thực hiện có hiệu quả công tác CPH, thoái vốn bảo đảm công khai minh bạch và tiến độ theo kế hoạch đã được duyệt, nhằm cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, thời gian tới, thành phố Hà Nội cần xác định công tác CPH, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội, từ đó nâng cao nhận thức của người lao động, của lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước. Thành phố cần chỉ đạo các doanh nghiệp tuân thủ quy định, quy trình trong CPH, thoái vốn nhà nước, kịp thời báo cáo đề xuất Chính phủ, Thủ tướng, các bộ, ngành chỉ đạo hướng dẫn giải quyết các hạn chế, bất cập trong quá trình thực hiện. Thực hiện công khai, minh bạch tình hình sản xuất, kinh doanh, tài chính của doanh nghiệp; công khai phương án sử dụng đất, tỷ lệ bán cổ phần tại từng doanh nghiệp, tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành và doanh nghiệp CPH rà soát lại các địa điểm đất, thu hồi các địa điểm sử dụng không hiệu quả, không đúng mục đích, xử lý dứt điểm các bất cập về tài chính kéo dài nhiều năm trong CPH, sắp xếp doanh nghiệp, tiến hành CPH thành công các doanh nghiệp theo kế hoạch giai đoạn 2017-2020.

HẢI CHI