Thành lập Hội đồng cấp nhà nước xét tặng danh hiệu cao quý ngành Y tế năm 2020

Thứ Hai, 20-01-2020, 03:40

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 105/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng cấp nhà nước xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 13 - năm 2020.

Hội đồng có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức xét, lựa chọn những cá nhân có đủ tiêu chuẩn, trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước quyết định tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” trong lĩnh vực y tế lần thứ 13 - năm 2020. Quyết định nêu rõ, các phiên họp của Hội đồng phải có ít nhất 75% tổng số thành viên của Hội đồng tham dự, trong đó có Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng được ủy quyền. Các cá nhân được đề nghị xét tặng phải được ít nhất 90% số phiếu đồng ý của tổng số thành viên Hội đồng có tên trong danh sách quy định. Căn cứ kết luận, kiến nghị của các Hội đồng cấp bộ, cấp tỉnh và tiêu chuẩn đối với từng danh hiệu, Hội đồng cấp nhà nước tiến hành thảo luận, bỏ phiếu kín đối với từng thầy thuốc được đề nghị, lập Danh sách các thầy thuốc được đề nghị tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú”, thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian 15 ngày làm việc, kể từ khi có kết quả xét tặng danh hiệu của Hội đồng...

Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 16-1-2020.

PV