[Infographic] Bảo vệ nhóm những người có nguy cơ cao mắc bệnh Covid-19

Thứ Bảy, 04-04-2020 13:55

Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam phối hợp Bộ Y tế xây dựng các infographic về bảo vệ nhóm những người có nguy cơ cao mắc bệnh Covid-19.