Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ

Thứ Sáu, 27-03-2020, 04:39

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 3-9-2019 của Ban Bí thư T.Ư Ðảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động (QHLÐ) hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới.

Căn cứ nội dung, nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng QHLÐ hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới được đề ra trong Chỉ thị số 37-CT/TW, Thủ tướng Chính phủ phân công nhiệm vụ cụ thể theo từng nhóm nhiệm vụ chủ yếu đối với các bộ, ngành và các cơ quan, tổ chức liên quan. Trong đó, về thúc đẩy các hoạt động đối thoại, thương lượng tập thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tăng cường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý lao động địa phương tổ chức hướng dẫn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho các bên trong QHLÐ; tăng cường các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật để các bên tham gia hiệu quả vào các hoạt động đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể (TƯLÐTT), nhất là về nội dung tiền lương, tiền thưởng và các điều kiện lao động của người lao động trong phạm vi doanh nghiệp (DN), nhóm DN và cấp ngành.

Ðề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tăng cường chỉ đạo các cấp công đoàn, nhất là công đoàn cơ sở trong DN, nâng cao tính thực chất của các hoạt động đối thoại, thương lượng, ký kết TƯLÐTT; có các giải pháp hỗ trợ phù hợp để tổ chức công đoàn cơ sở tập trung vào đối thoại, thương lượng về các nội dung tiền lương, tiền thưởng và các điều kiện lao động khác; thúc đẩy, mở rộng các hoạt động đối thoại, thương lượng, ký kết TƯLÐTT cấp ngành và nhóm DN để góp phần từng bước xây dựng QHLÐ hài hòa, ổn định và tiến bộ trong DN.