Giải thể Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972

Thứ Năm, 23-01-2020, 06:59

Trong năm qua, các cựu chiến binh Trung đoàn 48 Thạch Hãn liên tục gửi đơn đề nghị Bộ Nội vụ và các cơ quan chức năng xem xét, có biện pháp xử lý sai phạm trong tổ chức, hoạt động của Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972.

Ðây là vấn đề được đông đảo dư luận và các cựu chiến binh, cán bộ, đảng viên đặc biệt quan tâm, nhất là cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Thành cổ Quảng Trị năm 1972.

Báo Nhân Dân trong năm 2019 đã có nhiều bài viết chung quanh những sai phạm và các nội dung tố cáo liên quan Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972.

Ðồng thời, đề nghị Bộ Nội vụ, các cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu giải quyết triệt để, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, kiểm tra làm rõ những sai phạm, khuyết điểm của tập thể, cá nhân liên quan, trước khi ra Quyết định giải thể Hội này.

Hôm qua (21-1), tại Hà Nội, Bộ Nội vụ đã ra Quyết định số 70/QÐ-BNV của Bộ trưởng Nội vụ về việc giải thể Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Quyết định do Thứ trưởng Nội vụ Trần Anh Tuấn ký, nội dung nêu rõ: Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Sắc lệnh số 102/SL-L004 ngày 20-5-1957 ban hành Luật Quy định quyền lập hội; Nghị định số 34/2017/NÐ-CP ngày 3-4-2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ; Nghị định số 45/2010/NÐ-CP ngày 21-4-2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 33/2012/NÐ-CP ngày 13-4-2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NÐ-CP; căn cứ Nghị định số 15/2017/NÐ-CP ngày 26-12-2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 29/2018/NÐ-CP ngày 5-3-2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý tài sản đối với tài sản được xác lập sở hữu toàn dân; xét đề nghị Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ và trên cơ sở kết luận kiểm tra của Bộ Nội vụ tại Thông báo 5921/TB-BNV ngày 28-11-2019, quyết định: Giải thể Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972; Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 thực hiện và hoàn thành các nghĩa vụ (nếu có), việc giải quyết tài sản, tài chính và các thủ tục giải thể Hội theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật có liên quan và Ðiều lệ Hội.

Quyết định nêu trên đề nghị Chủ tịch Hội và cá nhân liên quan phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm pháp luật và Ðiều lệ Hội về việc giải quyết tài sản, tài chính của Hội khi giải thể Hội. Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 có trách nhiệm nộp lại con dấu cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và chấm dứt tồn tại sau khi đã hoàn thành những nội dung như đã yêu cầu ở trên. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Quyết định số 70/QÐ-BNV của Bộ trưởng Nội vụ yêu cầu Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972, Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này cũng được gửi đến các bộ: Quốc phòng, Công an, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp; UBND tỉnh Quảng Trị biết và phối hợp thực hiện.

Theo nội dung báo cáo công tác của Vụ Tổ chức phi chính phủ (Bộ Nội vụ), tại buổi làm việc giữa Bộ Nội vụ và Hội Cựu chiến binh Việt Nam ngày 20-1-2020, các đồng chí lãnh đạo Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã thống nhất với Bộ Nội vụ về việc giải thể Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 do vi phạm pháp luật và Ðiều lệ Hội nghiêm trọng. Bên cạnh đó, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đề nghị tăng cường phối hợp giữa Bộ Nội vụ và Hội Cựu chiến binh Việt Nam về việc xem xét thành lập và quản lý hội, quỹ có tôn chỉ, mục đích, lĩnh vực hoạt động liên quan cựu chiến binh.

Căn cứ quy định của pháp luật về hội và Thông báo 5921/TB-BNV ngày 28-11-2019 của Bộ Nội vụ về kết quả kiểm tra Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972; ý kiến thống nhất của các cơ quan liên quan; trình tự thủ tục giải thể theo quy định, các nội dung làm việc, Vụ Tổ chức phi chính phủ trình nội dung dự thảo Quyết định giải thể Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 để lãnh đạo Bộ Nội vụ xem xét, quyết định.

NHÓM PHÓNG VIÊN BÁO NHÂN DÂN