Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công Dự án nút giao thông ngã ba Huế

Thứ Ba, 07-07-2020, 01:07

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2020 từ Bộ Giao thông vận tải sang UBND thành phố Đà Nẵng cho Dự án nút giao thông khác mức tại nút giao thông ngã ba Huế, thành phố Đà Nẵng. 
 

Cụ thể, điều chỉnh giảm số tiền 1.651.664 triệu đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải; đồng thời, giao bổ sung số tiền này cho UBND thành phố Đà Nẵng để thanh toán cho Dự án nút giao thông khác mức tại nút giao thông ngã ba Huế, thành phố Đà Nẵng.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND thành phố Đà Nẵng kế thừa các quyết định đã được phê duyệt của Bộ Giao thông vận tải để làm cơ sở thực hiện thanh toán cho nhà đầu tư theo quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Các bộ: Giao thông vận tải, Tài chính phối hợp UBND thành phố Đà Nẵng thực hiện thanh toán vốn cho nhà đầu tư theo quy định.

PV