Cả nước phấn đấu có 60% số xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020

Thứ Bảy, 30-05-2020, 03:10

Sáng 29-5, tại tỉnh Quảng Trị, Văn phòng Ðiều phối nông thôn mới (NTM) Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc hệ thống Văn phòng Ðiều phối NTM các cấp năm 2020.

Theo báo cáo, đến hết tháng 5, cả nước có 5.177 xã (58,2%) số xã đạt chuẩn NTM, tăng 371 xã (5,2%) so với cuối năm 2019, bình quân cả nước đạt 16,2 tiêu chí/xã; 126 huyện, thị xã trong tổng số 664 đơn vị cấp huyện thuộc 45 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM (28,9%); chín tỉnh, thành phố đã có 100% số xã đạt chuẩn NTM; hai tỉnh (Nam Ðịnh, Ðồng Nai) được Thủ tướng Chính phủ công nhận tỉnh hoàn thành xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020...

Phấn đấu đến cuối năm 2020, cả nước có 60% tổng số xã đạt chuẩn NTM.

Mục tiêu của Chương trình NTM giai đoạn 2021-2025 là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ và hiện đại, gắn với quá trình đô thị hóa và thích ứng với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng NTM; bảo đảm môi trường, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn; đời sống nông thôn giàu bản sắc văn hóa truyền thống; đưa nông thôn trở thành nơi đáng sống.

Phấn đấu đến năm 2025 có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn NTM, không còn xã dưới 15 tiêu chí; những địa phương (xã, huyện, tỉnh) đã được công nhận đạt chuẩn tiếp tục xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu; thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng ít nhất 1,36 lần so với năm 2020...

PV