Bảo đảm bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống

Thứ Bảy, 26-09-2020, 01:46

Sáng 25-9, tại Hà Nội, T.Ư Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới (BĐG) giai đoạn 2021 - 2030.

Chiến lược quốc gia về BĐG giai đoạn 2011 - 2020 được triển khai khá đồng bộ, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân về BĐG. Tuy nhiên, báo cáo của Chính phủ đánh giá sau 10 năm thực hiện, trong tổng số 22 chỉ tiêu đề ra, có 13 chỉ tiêu dự kiến đạt và vượt (chiếm 59%), còn lại chín chỉ tiêu chưa đạt hoặc không thống kê được (chiếm 41%).

Tại hội nghị, để bảo đảm các mục tiêu, chỉ tiêu BĐG giai đoạn tới được thực chất, có tính khả thi, các đại biểu tập trung thảo luận các vấn đề, như: Cách tiếp cận và quan điểm xây dựng Chiến lược; định kiến giới và nhận thức về BĐG; BĐG trong lĩnh vực chính trị; BĐG trong lao động, việc làm và vấn đề về khoảng cách tiền lương bình quân; BĐG trong đời sống gia đình và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; tính khả thi và khả năng đo lường các mục tiêu, chỉ tiêu.

PV