Xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Thứ Năm, 21-01-2021, 01:37

Ngày 20-1, tại Hà Nội, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức hội thảo: Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới.

Tại hội thảo, các đại biểu nêu rõ: Trong những năm qua, MTTQ Việt Nam các cấp đã tích cực chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, triển khai thực hiện thắng lợi Chương trình phối hợp thống nhất hành động hằng năm. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và phát huy, tăng cường đồng thuận xã hội, xây dựng nền tảng vững chắc cho sự ổn định và phát triển đất nước. Thông qua việc phát huy vai trò của MTTQ các cấp trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua, lao động sáng tạo của nhân dân và sự chung sức của cả cộng đồng tham gia phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Mặt trận trong thời gian qua vẫn còn những hạn chế, yếu kém.

Các ý kiến tại hội thảo đã trao đổi, thảo luận và tập trung làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn về vai trò của MTTQ Việt Nam trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở Việt Nam; đánh giá thực trạng vai trò của MTTQ Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới. Ðồng thời đưa ra các giải pháp và kiến nghị phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc đến năm 2030.

PV