Xây dựng Đảng bộ Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao

Thứ Năm, 16-07-2020, 04:25
Công an tỉnh Hà Nam xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

Đảng bộ Công an tỉnh Hà Nam hiện có 26 chi bộ, đảng bộ cơ sở với 1.037 đảng viên. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Công an Trung ương, của Tỉnh ủy Hà Nam, Đảng bộ Công an tỉnh đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên tích cực học tập, rèn luyện; khắc phục mọi khó khăn; ra sức phấn đấu, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (TTATXH), không để xảy ra “bị động, bất ngờ”; phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. 5 năm trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đều được công nhận Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Xác định công tác xây dựng Ðảng, xây dựng lực lượng là nhiệm vụ then chốt, trọng tâm, hằng năm, Ðảng ủy Công an tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Ðảng, Nhà nước và của ngành để cán bộ, chiến sĩ, đảng viên và các tổ chức cơ sở đảng kịp thời nắm bắt các chủ trương, nội dung về công tác xây dựng Ðảng, từ đó có những giải pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao. Ðồng thời, ban hành Nghị quyết lãnh đạo công tác bảo vệ an ninh quốc gia (ANQG), bảo đảm TTATXH và xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND); đề ra phương châm, chủ đề công tác và các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ðảng ủy Công an tỉnh đã thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 6-7-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ". Ðảng ủy đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học "Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong Công an tỉnh". Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 44 mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó có một mô hình điểm cấp tỉnh, hai mô hình điểm cấp huyện, một mô hình điểm cấp Công an tỉnh. Tổ chức 50 hội nghị nói chuyện chuyên đề, cấp phát 12.367 tài liệu, kịp thời cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ. Chỉ đạo đăng tải hơn 5.000 tin, bài, ảnh tuyên truyền về các hoạt động của Công an tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh.

Bên cạnh đó, Ðảng ủy Công an tỉnh và cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Tổ chức nhiều hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng, qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là vai trò, trách nhiệm trong phục vụ Ðảng, phục vụ nhân dân. Thường xuyên nắm bắt và giải quyết tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và động viên để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác.

Căn cứ tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ công tác hằng năm, Ban Thường vụ Ðảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo phát động các phong trào thi đua theo từng đợt, xây dựng kế hoạch, đề ra tiêu chí thi đua gắn với nhiệm vụ công tác chuyên môn của các đơn vị, địa phương để phấn đấu thực hiện. Trong 5 năm qua, Công an tỉnh đã phát động 22 đợt thi đua gối sóng, 25 đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Ðảng và ngày truyền thống của lực lượng CAND. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân điển hình tiên tiến được chú trọng đổi mới với nhiều hình thức, nội dung phong phú, Ban Thường vụ Ðảng ủy Công an tỉnh đã ban hành nghị quyết về đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng xây dựng và nhân điển hình tiên tiến. Ðến nay đã có 60 tập thể, 156 cá nhân được công nhận điển hình tiên tiến. Ðẩy mạnh tuyên truyền về thành tích, chiến công và những kết quả nổi bật của Công an tỉnh trong công tác xây dựng lực lượng và đấu tranh, phòng, chống tội phạm. Ðồng thời, đổi mới công tác thi đua khen thưởng bảo đảm khách quan, chính xác, kịp thời, chú trọng khen thưởng đột xuất, khen thưởng những tập thể nhỏ, qua đó tạo động lực khuyến khích, động viên cán bộ, chiến sĩ phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, Ðảng ủy Công an tỉnh chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở thông qua việc rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ và điều chỉnh, bổ sung cán bộ đáp ứng yêu cầu của từng giai đoạn và theo phương châm "Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở". Hiện nay, tổ chức bộ máy của Công an tỉnh đã giảm ba đơn vị cấp phòng, 29 đơn vị cấp đội. Năm 2019, Công an tỉnh đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Ðề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn. Kết quả, ngay trong quý I-2020, Công an tỉnh đã hoàn thành việc bố trí công an xã chính quy tại tất cả 89 xã, là một trong những đơn vị hoàn thành sớm nhất việc thực hiện Ðề án được Bộ trưởng Công an biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; việc đánh giá năng lực, phẩm chất, trình độ, tiêu chuẩn, tín nhiệm của cán bộ khi bố trí, đề bạt, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ, chỉ định bổ sung cấp ủy cũng được quan tâm, tạo điều kiện.

Trong công tác xây dựng tổ chức đảng, đã ban hành tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ thường kỳ; hằng quý thông báo, đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ để nhân rộng những chi bộ làm tốt, rút kinh nghiệm những chi bộ chưa làm tốt, từ đó chất lượng sinh hoạt chi bộ thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề được nâng lên và bảo đảm dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Công tác phát triển đảng viên mới được chú trọng từ khâu quy hoạch, bồi dưỡng tạo nguồn và tổ chức kết nạp. Trong nhiệm kỳ qua, Ðảng bộ Công an tỉnh kết nạp được 291 đảng viên mới. Việc phân loại tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất hơn.

Ðảng ủy Công an tỉnh đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, từ năm 2015 đến nay đã tiến hành 21 cuộc kiểm tra đối với 42 tổ chức đảng, 71 cá nhân; 17 cuộc giám sát đối với 36 tổ chức đảng và 80 cá nhân các đồng chí lãnh đạo, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những khuyết điểm, bất cập, góp phần xây dựng Ðảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện về mọi mặt của Ðảng ủy Công an tỉnh, Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công tác chuyên môn, công tác xây dựng Ðảng và xây dựng lực lượng. Trong công tác bảo đảm ANQG, các đơn vị thuộc khối An ninh nhân dân đã đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng ngừa xã hội; phòng ngừa nghiệp vụ, đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị; tham mưu cấp ủy, chính quyền các địa phương giải quyết triệt để những vấn đề liên quan đến ANQG, không để xảy ra biểu tình, bạo loạn, khủng bố, "đột xuất, bất ngờ", không để hình thành các "điểm nóng" an ninh trật tự (ANTT). 

Chỉ đạo làm tốt công tác nắm tình hình, triển khai có hiệu quả các mặt công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm; liên tiếp mở các đợt tiến công, trấn áp tội phạm, đánh trúng, đánh mạnh vào các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; từng bước nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án. 5 năm qua, lực lượng công an toàn tỉnh đã giải quyết tin báo, tố giác tội phạm đạt 92,9% (vượt 2,9%); điều tra, khám phá án đạt 82,9% (vượt chỉ tiêu 7,9%); án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 97,4% (vượt chỉ tiêu 2,4%). Công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu đạt kết quả cao (đã phát hiện, khởi tố điều tra, đề nghị truy tố 10 vụ, 28 bị can phạm các tội về tham nhũng, thu hồi tài sản nhà nước hơn 25 tỷ đồng). Ðẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường (khởi tố 13 vụ với 14 bị can).

Ngoài ra, các đơn vị nghiệp vụ và công an các huyện, thành phố, thị xã đã triển khai nhiều biện pháp nhằm đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; làm tốt công tác đăng ký, quản lý cư trú và cấp căn cước công dân; công tác quản lý phạm nhân, bảo vệ an toàn các phiên tòa, các mục tiêu trọng điểm, các chuyến hàng đặc biệt, các sự kiện quan trọng của tỉnh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kỹ thuật hình sự, quản lý, tra cứu hồ sơ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách hành chính trên các lĩnh vực công tác...

Có thể khẳng định rằng, những thành tích mà lực lượng công an toàn tỉnh đạt được trong 5 năm qua đã tạo nên những dấu ấn đậm nét cho một nhiệm kỳ thành công; là minh chứng khẳng định cho sự lãnh đạo sáng tạo, tập trung, toàn diện của Ðảng ủy Công an tỉnh với những chủ trương, quyết sách đúng đắn, kịp thời. Ðể tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác trong tình hình mới, nhiệm kỳ 2020 - 2025, các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng các cấp trong lực lượng công an toàn tỉnh tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng, của ngành, của địa phương về nhiệm vụ công tác. Tiếp tục đổi mới toàn diện và nâng cao hiệu quả các mặt công tác, nhất là công tác nghiệp vụ cơ bản. Làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu đúng, trúng, kịp thời cho Ðảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh, phối hợp các sở, ban, ngành triển khai hiệu quả các kế hoạch bảo đảm ANQG, giữ gìn TTATXH phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tham mưu giải quyết ổn định các vụ việc liên quan đến an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo; chủ động tham mưu, phối hợp, giải quyết ổn định gần 100 vụ việc tranh chấp, khiếu kiện, không để phát sinh vụ việc mới. Giữ vững ANTT trên địa bàn tỉnh; trước mắt bảo đảm tuyệt đối an toàn đại hội đảng bộ các cấp. Kiềm chế, giảm tội phạm hình sự hằng năm từ 3% trở lên, không để hình thành tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu "xã hội đen"; 100% số tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, thụ lý, trong đó tỷ lệ giải quyết đạt hơn 90%; tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt hơn 75%; các tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt hơn 95%. Bảo đảm tuyệt đối an toàn các cơ sở giam giữ. Phát hiện, điều tra kịp thời các vụ án về kinh tế, tham nhũng, vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên và an toàn thực phẩm. Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trên các lĩnh vực gắn với cải cách thủ tục hành chính. Phấn đấu hằng năm giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí, không để xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng; không để xảy ra cháy nổ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên các lĩnh vực, tạo sự hài lòng cho nhân dân khi đến làm việc. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức xây dựng phong trào; xây dựng mới và duy trì các mô hình quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững ANTT ngay tại cơ sở.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, xây dựng đảng, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, là những chiến sĩ Công an vừa "hồng", vừa "chuyên". Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Ðảng, xây dựng lực lượng, phát huy tính tiền phong gương mẫu của người đứng đầu, làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, công tác sinh hoạt đảng góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Duy trì, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh CAND; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ. Bảo đảm công tác hậu cần, thực hiện chế độ chính sách kịp thời, đầy đủ. Quan tâm công tác thi đua, khen thưởng, động viên các lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao… Quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành và toàn thể nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT. Tăng cường quan hệ gắn bó mật thiết giữa lực lượng công an với nhân dân; đẩy mạnh các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa; thi đua làm nhiều việc tốt phục vụ nhân dân; xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân.

Nhiệm kỳ qua, Công an tỉnh Hà Nam vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp cho Đội Công an Thiết Dũng (Ty Công an Hà Nam); tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì, 5 năm liên tục được Bộ Công an, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc; có 1.175 lượt tập thể, 4.215 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng. Đánh giá chất lượng hằng năm, 100% số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 99,58% số đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Đảng bộ Công an tỉnh luôn đạt trong sạch, vững mạnh.

Ðại tá Nguyễn Quốc Hùng

Bí thư Ðảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam