Ủy ban nhân dân huyện đảo có không quá 10 phòng chuyên môn

Thứ Hai, 21-09-2020, 01:55

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 108/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 37/2014/NĐ-CP ngày 5-5-2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Theo đó, mỗi phòng chuyên môn có bình quân hai phó trưởng phòng. Bổ sung quy định về số lượng cơ quan chuyên môn của UBND đối với huyện đảo Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang nhiều nhất là 12 phòng. Số lượng cơ quan chuyên môn của UBND huyện đảo không quá 10 phòng. Phòng dân tộc tại UBND cấp huyện được thành lập nếu đáp ứng các tiêu chí sau: Có ít nhất 5.000 người dân tộc thiểu số đang cần Nhà nước tập trung giúp đỡ, hỗ trợ phát triển; có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở địa bàn xung yếu về an ninh, quốc phòng; địa bàn xen canh, xen cư, biên giới có đông đồng bào dân tộc thiểu số nước ta và nước láng giềng thường xuyên qua lại.

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 25-11-2020.