Trưng bày và hội thảo “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa”

Thứ Tư, 12-08-2020, 04:41

Sáng 11-8, tại Hà Nội, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch khai mạc trưng bày chuyên đề và hội thảo khoa học “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa”.

Gần 100 bức ảnh tư liệu được giới thiệu tại trưng bày, bao gồm ba phần: Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc, trực tiếp lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành độc lập; Hồ Chí Minh - Người sáng lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa; Một số hoạt động chào mừng Quốc khánh (2-9). Các đại biểu tập trung thảo luận về: Những cống hiến vĩ đại và vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám; những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa; những tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua bản Tuyên ngôn độc lập… Qua đó khẳng định vai trò vô cùng quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với lịch sử và cách mạng Việt Nam trong công cuộc giành độc lập, tự do của dân tộc cũng như trong sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa từ thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

PV