Tổ công tác của Thủ tướng kiểm tra công vụ tại Bắc Cạn

Thứ Năm, 12-09-2019, 15:19
Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại buổi kiểm tra.

NDĐT - Ngày 12-9, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân làm trưởng đoàn, đã kiểm tra công vụ tại tỉnh Bắc Cạn.

Đoàn công tác đã tập trung làm việc về các nội dung: Việc chấp hành các quy định kỷ luật, kỷ cương, văn hóa công sở, thực hiện phòng, chống tiêu cực và tình trạng tham nhũng vặt; quản lý, sử dụng biên chế công chức, sắp xếp lại tổ chức, cơ cấu đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; chấp hành các quy định về tuyển dụng công chức, viên chức và bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo; kết quả việc tiếp công dân của lãnh đạo tỉnh.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bắc Cạn, từ 2016 tới nay, tỉnh đã kiểm tra công vụ 129 cơ quan, tổ chức; khởi tố, điều tra sáu vụ án về tham nhũng, thu hồi số tiền gần một tỷ đồng; tinh giản được 100 công chức, viên chức, hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP. Tỉnh thực hiện sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Các cơ quan cấp sở giảm 72 phòng chuyên môn; cấp huyện giảm 16 phòng chuyên môn; giảm 34 đơn vị sự nghiệp công lập; giảm 32 trưởng phòng và tương đương. Từ năm 2014 đến 2018, các cơ quan tiếp 22.121 lượt công dân.

Ghi nhận, biểu dương những kết quả Bắc Cạn đã đạt được, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị Bắc Cạn trong thời gian tới tiếp tục chỉ đạo quyết liệt thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, rà soát việc thực hiện các chỉ tiêu theo kế hoạch; giải quyết các trường hợp sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm đã được thanh tra Bộ Nội vụ chỉ ra; rà soát, điều chỉnh vị trí việc làm sau khi sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan, đơn vị; tiếp tục sắp xếp bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp, tinh giản biên chế; duy trì việc tiếp công dân gắn với nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, không để xảy ra điểm nóng.

TUẤN SƠN