Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc

Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng

Thứ Tư, 20-01-2016, 15:15

Phóng viên (PV): Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật của Đảng bộ Vĩnh Phúc trong thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng?

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan: Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng là một chủ trương đúng đắn, kịp thời, đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn và phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, được dư luận trong Đảng, trong xã hội ủng hộ. Sau hơn ba năm thực hiện Nghị quyết, Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc đã khắc phục được nhiều hạn chế, khuyết điểm; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng cao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiều chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh đặt ra. Nổi bật là kinh tế của tỉnh tăng trưởng khá, quy mô nền kinh tế được mở rộng. Quản lý đầu tư có nhiều tiến bộ. Kết quả xây dựng nông thôn mới bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng. Năm 2015, tỉnh có hai huyện, với 72 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh xếp vị trí thứ sáu trong số 63 tỉnh, thành phố. Quốc phòng - an ninh được giữ vững. Đời sống nhân dân được cải thiện.

PV: Theo đồng chí, để tiếp tục thực hiện Nghị quyết này cần chú trọng những giải pháp gì?

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan: Tuy đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, nhưng qua thực tế việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc vẫn còn những khuyết điểm, hạn chế cần khắc phục. Một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc tầm quan trọng của Nghị quyết. Sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình, một số cơ quan, đơn vị, địa phương chậm đề ra kế hoạch, biện pháp sửa chữa. Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết gắn với kiểm điểm cuối năm ở một số nơi còn hình thức… Do đó tiếp tục thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng là hết sức cần thiết. Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần này sẽ thảo luận, đánh giá về kết quả thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Ý kiến của Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc mong muốn đóng góp vào Đại hội là một số các giải pháp, kiến nghị nhằm tiếp tục thực hiện tốt hơn Nghị quyết. Cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư tưởng. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức, phương pháp công tác tư tưởng theo hướng đa dạng, phong phú, thiết thực, gắn với thực tiễn, với cơ sở. Nghiên cứu, đổi mới việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình các tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý hằng năm theo hướng đơn giản và hiệu quả; gắn kiểm điểm cuối năm với kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Triển khai tốt việc lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội. Thường xuyên đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm. Tăng cường kiểm tra, giám sát kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong cấp ủy, tổ chức đảng; khắc phục tình trạng làm lướt, hình thức và tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm trong sinh hoạt đảng. Phát huy vai trò tự giác, tự phê bình và phê bình của đảng viên và tổ chức đảng; nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Đưa công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết vào chương trình công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên của tổ chức đảng. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng. Thực hiện nghiêm túc Nghị định của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập. Rà soát các cơ chế, chính sách, các quy định, quy trình trong quản lý nhà nước ở địa phương, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm dễ nảy sinh tiêu cực. Kịp thời phát hiện những thiếu sót, sơ hở, bấp cập trong cơ chế, chính sách để kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoàn thiện, tránh lợi dụng sơ hở trong cơ chế, chính sách để tiêu cực, tham nhũng.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

Đức Toán (Thực hiện)