Ðồng chí Bùi Ðức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh Hòa Bình:

Tiếp tục ban hành văn bản chỉ đạo công tác xây dựng Đảng

Thứ Hai, 01-02-2021, 03:34

Phóng viên (PV): Thưa đồng chí, công tác xây dựng Ðảng nhiệm kỳ qua đạt nhiều kết quả đáng phấn khởi. Theo đồng chí, giải pháp nào đã tạo nên sự thay đổi đó?

Ðồng chí Bùi Ðức Hinh: Ðảng ta đã vận dụng cùng lúc nhiều giải pháp đồng bộ để xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh. Nhưng điều mà tôi tâm đắc nhất là việc Ðảng ban hành kịp thời nhiều nghị quyết và quy định về công tác xây dựng Ðảng, tạo cơ sở chính trị quan trọng để đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng. Những văn bản có tầm chiến lược và ý nghĩa hết sức quan trọng phải kể đến là: Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Nghị quyết số 18-NQ/TW về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đầy đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Quy định số 08-QÐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Việc thực hiện những văn bản chỉ đạo trên đã đem lại kết quả bước đầu nhưng hết sức quan trọng. Có thể nói, hàng loạt văn bản chỉ đạo của Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020, rồi các văn bản cụ thể hóa sự chỉ đạo đó của các cấp ủy đảng, đã tạo ra nền tảng, cơ sở cho các nhiệm kỳ sau.

PV: Theo đồng chí, hệ thống văn bản chỉ đạo của Ðảng như thế đã hoàn thiện chưa?

Ðồng chí Bùi Ðức Hinh: Từ hệ thống văn bản đã ban hành, để biến thành nền nếp, thói quen, sự tự giác sẽ còn mất nhiều thời gian nữa, song nếu Ðảng ta kiên quyết, kiên trì đi theo con đường đã vạch ra thì nhất định công tác xây dựng Ðảng sẽ đạt kết quả tốt. Quan trọng nhất là phải bám sát những văn bản chỉ đạo về xây dựng Ðảng trong nhiệm kỳ Ðại hội XII và các nhiệm kỳ trước, đồng thời bổ sung những quy định mới về quản lý cán bộ, đảng viên, khắc phục những khuyết điểm trong công tác xây dựng Ðảng mà Ðại hội đã chỉ ra. Theo tôi, cần có những văn bản quy định rõ hơn về trách nhiệm tập thể, trách nhiệm cá nhân đối với các sai phạm; về trách nhiệm đối với chủ trương đầu tư, triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội; về kiểm soát quyền lực trong các cơ quan Ðảng và Nhà nước; về lấy ý kiến nhân dân đối với cán bộ được tổ chức đảng đề xuất, giới thiệu. Trong rất nhiều vụ việc phải xử lý nhiệm kỳ vừa rồi, có những việc xảy ra từ nhiều năm trước, liên quan đến trách nhiệm của nhiều thế hệ cán bộ. Có trường hợp, lãnh đạo cấp ủy nhiệm kỳ trước cho chủ trương không đúng, người kế nhiệm phải gánh chịu hậu quả. Hiện nay, việc lạm dụng chức vụ, quyền hạn vẫn diễn ra, nhiều sai phạm mới được phát hiện liên quan đến các dự án hạ tầng, giao thông, đất đai đô thị, song khi xử lý rất vướng. Ðối với các sai phạm về điều hành kinh tế, phải chỉ ra được sai do cơ chế, chính sách, pháp luật bất cập, chồng chéo, mâu thuẫn, hay là do năng lực cán bộ yếu, hay là do cố tình làm sai. Muốn xử lý những việc đó cho tốt, nhất định phải làm rõ từng vi phạm trong từng thời điểm, để quy trách nhiệm cho đúng, từ đó cán bộ mới "tâm phục, khẩu phục". Những việc đó cần được tiếp tục xử lý trong nhiệm kỳ Ðại hội XIII của Ðảng, trên cơ sở văn bản chỉ đạo, công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện các văn bản đó sao cho thiết thực, hiệu quả hơn.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Hà Hồng Hà và Trần Hảo (Thực hiện)