Thanh Liêm sớm đưa nghị quyết Đại hội vào cuộc sống

Thứ Tư, 08-07-2020, 19:26
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Liêm khóa mới ra mắt.

Sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, đổi mới và ý thức trách nhiệm cao, ngày 8-7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Liêm (tỉnh Hà Nam) lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc và thành công tốt đẹp. 

Với chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ gắn với bảo vệ môi trường; tập trung nguồn lực xây dựng đô thị, phấn đấu đến năm 2030, Thanh Liêm cơ bản đạt tiêu chí thị xã”, Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội cho thấy: Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, quân và dân huyện Thanh Liêm đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi 17/18 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIX đã đề ra. Trong đó, có nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng đã hoàn thành sớm hơn từ 1 đến 2 năm so với Nghị quyết Đại hội.

 Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được sắp xếp tinh gọn, bước đầu hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức hoạt động, góp phần quan trọng tạo động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Thu ngân sách từ kinh tế trên địa bàn huyện duy trì mức tăng trưởng khá. Năm 2018, huyện được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành sớm hơn 2 năm so với Nghị quyết Đại hội. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 tăng 84% so với năm 2015; an sinh xã hội được bảo đảm. Các lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ; an ninh – quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được tăng cường và giữ vững. 

Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, khách quan, tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX với 17 chỉ tiêu chủ yếu, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Cụ thể, phấn đấu, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt trên 75 triệu đồng/năm; thu ngân sách từ kinh tế trên địa bàn tăng bình quân 10%/năm, đến năm 2025 đạt 726 tỷ đồng; số hộ nghèo giảm 1/2 so với đầu nhiệm kỳ; huyện có từ 5 xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt 35%; tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 80% trở lên; trong đó có 20% số tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trong nhiệm kỳ kết nạp từ 600 đảng viên mới trở lên… 

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra, Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong huyện tăng cường phát huy hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; năng động, sáng tạo, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để nâng cao chất lượng huyện nông thôn mới.

Các cấp, các ngành phải nhanh chóng quán triệt Nghị quyết tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

ĐÀO PHƯƠNG