Tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên ở Thanh Hóa

Thứ Ba, 02-06-2020, 14:28
Công an Thanh Hóa thăm đồng đội bị thương khi tấn công tội phạm.

NDĐT- Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa có công văn số 1707-CV/TU về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Đánh giá việc quán triệt, triển khai, kết quả thực hiện các quy định của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo xiết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong các cơ quan Đảng, Nhà nước. Nội dung công văn chỉ rõ, việc chấp hành các quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy ở một số cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị còn hạn chế; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện của cấp ủy, tổ chức đảng chưa thường xuyên. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa đề cao tinh thần trách nhiệm, thiếu gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, chấp hành chưa nghiêm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Vẫn còn tình trạng sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc; một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia đánh bạc, các tệ nạn xã hội; một số trường hợp vi phạm pháp luật đã bị kỷ luật Đảng và xử lý hình sự... Kịp thời chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn hệ thống chính trị, góp phần chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định của Trung ương và của tỉnh về công tác quản lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Công an thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định giải quyết thủ tục hành chính cho công dân.

Trọng tâm là Quy định số 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm; Kết luận số 55, ngày 15-8-2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp; Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước… các Chỉ thị, quyết định, công văn liên quan của tỉnh Thanh Hóa. Tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân chấp hành nghiêm các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, chấp hành kỷ luật lao động; kiên quyết đưa ra khỏi phương án nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thoái hóa, biến chất, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đảng ủy Công an tỉnh, Ban Cán sự đảng: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh tập trung lãnh đạo phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử, xử lý nghiêm minh, đúng quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm pháp luật. Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp thường xuyên giám sát việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Khi phát hiện cán bộ, đảng viên vi phạm cần thông báo ngay với thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý biết để có biện pháp xử lý kịp thời.

* Tạm giữ Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc về hành vi đánh bạc

MAI LUẬN