Tăng cường phối hợp giữa Hội đồng Lý luận T.Ư và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Thứ Năm, 27-02-2020, 03:06

Ngày 26-2, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận T.Ư và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp năm 2019 và định hướng kế hoạch hợp tác năm 2020.

Trong năm 2019, sự phối hợp giữa hai cơ quan có bước chuyển biến đáng kể trong việc tổ chức biên tập, xuất bản, tuyên truyền, giới thiệu sách đến đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong cả nước. Tại hội nghị, hai bên thống nhất trong năm 2020 và những năm tiếp theo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, phương thức các hoạt động hợp tác. Trước mắt, hoàn thành kế hoạch xuất bản sách (do Hội đồng Lý luận T.Ư cung cấp bản thảo) tập trung vào các mảng sách chủ yếu: Tổng kết 30 năm thực hiện Cương lĩnh, trọng tâm là 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (2011-2020), phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Ðại hội XIII của Ðảng; các kết quả hội thảo khoa học của Ðảng Cộng sản Việt Nam với các đảng cộng sản và các đảng khác trên thế giới; các chuyên đề đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận.

PV