Sức mạnh đại đoàn kết dân tộc là động lực và nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Thứ Tư, 11-11-2020, 19:03
Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Báo Biên phòng.

Ngày 11-11, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo T.Ư, Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề: “90 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc - Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2020)”. 

Hội thảo được kết nối trực tuyến giữa Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Ủy ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tại điểm cầu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Võ Văn Thưởng, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam. Các đồng chí Bí thư T.Ư Đảng: Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cùng đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể T.Ư và hơn 400 cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học ở T.Ư và địa phương dự Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam luôn vững vàng trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phát huy trí tuệ và bản lĩnh cách mạng, đã khơi dậy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng của cả dân tộc và mỗi người Việt Nam, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh được Đảng và toàn thể dân tộc giao phó trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thân yêu ngày nay. 

Trình bày đề dẫn Hội thảo, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: Đảng ta luôn khẳng định đại đoàn kết dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực và nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đường lối chiến lược quan trọng đó luôn được thực hiện, cụ thể hóa qua hoạt động của MTTQ Việt Nam với vai trò là liên minh chính trị, cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, phối hợp và thống nhất hành động của toàn dân, nơi kết tinh sâu sắc truyền thống: đoàn kết toàn Đảng, đoàn kết toàn dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế, để khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, sức mạnh nội sinh phi thường của dân tộc; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; phát huy ý chí tự cường dân tộc, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc…

Hội thảo đã nhận được 64 tham luận với các nội dung tập trung khẳng định tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chủ trương đúng đắn, sáng tạo của Đảng về đại đoàn kết dân tộc; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân là một bộ phận hữu cơ, tư tưởng xuyên suốt trong đường lối chiến lược cách mạng Việt Nam.

Các tham luận khẳng định vai trò, đóng góp to lớn của Mặt trận Dân tộc thống nhất trong việc khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng dân tộc - nhân tố quan trọng quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng.

Cùng với đó, đúc kết những bài học kinh nghiệm trong phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và xây dựng Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam.

Hội thảo đã tổng hợp, đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
 

LÊ MẬU LÂM