Đồng chí Nguyễn Hoàng Năng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố Hồ Chí Minh:

Sức mạnh của Đảng thể hiện ở nhìn thẳng vào sự thật

Thứ Ba, 19-01-2016, 22:05

Phóng viên (PV): Đồng chí quan tâm điều gì nhất ở Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII?

Đồng chí Nguyễn Hoàng Năng: Có nhiều vấn đề hệ trọng của Đảng, của đất nước được đưa ra bàn bạc, quyết định ở đại hội lần này. Trong đó, tôi quan tâm nhất là nhiệm vụ tổng kết 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước. Như chúng ta biết, cách nay sáu kỳ Đại hội Đảng, công cuộc đổi mới toàn diện đất nước được Đảng khởi xướng, lãnh đạo và tổ chức thực hiện. 30 năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng của các tầng lớp nhân dân, sự nghiệp đổi mới đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Tuy nhiên, quá trình thực hiện công cuộc đổi mới cũng còn nhiều vấn đề lớn, phức tạp, nhiều hạn chế yếu kém trên nhiều mặt cần phải được làm rõ để tập trung giải quyết, khắc phục.

PV: Từ thực tiễn đến lý luận của 30 năm đổi mới được Đảng ta rút ra, tổng kết tại Đại hội này, đâu là vấn đề đồng chí quan tâm và nó có ý nghĩa gì trong tiến trình tiếp tục đổi mới, phát triển đất nước hiện nay?

Đồng chí Nguyễn Hoàng Năng: Quá trình thực hiện công cuộc 30 năm đổi mới đất nước, ở nhiều giai đoạn, nhiều địa phương đã có những tư duy, sáng tạo và cách thức vận dụng về đường lối đổi mới kinh tế, tạo tiền đề rất quan trọng cho sự phát triển đất nước hiện nay. Trong đó phải kể đến những bước đi và quá trình hình thành, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN mà TP Hồ Chí Minh là địa phương mở hướng, dẫn đầu trong thực hiện. Như chúng ta biết, ở Đại hội VI của Đảng, chính sự dũng cảm, dám nhìn thẳng vào sự thật, chỉ ra những hạn chế, yếu kém, trì trệ, chậm phát triển, Đảng ta mới vạch ra được đường lối đổi mới toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Từ đây, cũng mở ra cách làm sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và biết cách làm của TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương khác trong vận dụng đường lối đổi mới kinh tế vào trong thực tiễn.

PV: Ở phần trên đồng chí vừa đề cập đến những vấn đề lớn, phức tạp, yếu kém được rút ra trong tiến trình 30 năm đổi mới. Đâu là vấn đề mà Đảng ta cần nhìn thẳng vào sự thật khi tổng kết 30 năm đổi mới?

Đồng chí Nguyễn Hoàng Năng: Tôi thấy chủ đề Đại hội nêu rất rõ nhiều vấn đề hệ trọng của đất nước, trong đó có nội dung tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới. Ở đây, tôi muốn nói đến một vấn đề cực kỳ quan trọng trong đổi mới, đó là chính trị. 30 năm trước đây chủ yếu chúng ta tập trung vào đổi mới kinh tế. Thế thì sau 30 năm, chặng đường sắp tới đây, mà cụ thể là 5 năm tới và các thập kỷ tiếp theo, nếu không đẩy mạnh đổi mới về chính trị thì sẽ không có đồng bộ về kinh tế và chính trị cũng không thúc đẩy được kinh tế, thậm chí cản trở kinh tế phát triển. Lần này đặt ra vấn đề đổi mới chính trị là rất rõ ràng. Theo tôi, đổi mới chính trị trước tiên phải đổi mới về mô hình, phương thức lãnh đạo của một Đảng cầm quyền, rồi đổi mới về hệ thống chính trị, về tổ chức, bộ máy của Đảng, chính quyền…

PV: Đồng chí quan tâm điều gì trong vấn đề xây dựng Đảng hiện nay?

Đồng chí Nguyễn Hoàng Năng: Thực tiễn đòi hỏi Đảng ta phải dũng cảm nhìn thẳng vào những hạn chế, yếu kém, phức tạp về công tác xây dựng Đảng. Vấn đề xây dựng Đảng luôn được Bác Hồ và Đảng ta đề cập đến, luôn coi là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn của Đảng. Ở mỗi kỳ Đại hội Đảng, chúng ta đều có những nghị quyết, giải pháp thực hiện rất quyết liệt. Thế nhưng, như chúng ta biết, kết quả cũng chưa đạt được như mong muốn, vẫn còn những phức tạp chưa được giải quyết. Đại hội lần này phải là Đại hội nhìn thẳng vào sự thật, mạnh dạn chỉ ra cho được những hạn chế, yếu kém, trong xây dựng Đảng để đề ra giải pháp quyết liệt, hiệu quả hơn nữa trong nhiệm kỳ mới.

PV: Xin cảm ơn đồng chí.

PHẠM HOÀI NAM (Thực hiện)