Sớm hoàn thiện dự thảo Nghị định về đầu tư theo hình thức PPP

Thứ Ba, 16-12-2014, 19:00

Ngày 16-12, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) bàn việc khẩn trương hoàn thiện dự thảo trình Chính phủ ban hành Nghị định về đầu tư theo hình thức PPP.

Phát biểu ý kiến kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thức PPP nêu rõ, mô hình PPP là xu thế huy động đầu tư phổ biến từ lâu trên thế giới. Ðặc biệt đối với Việt Nam, triển khai mô hình PPP là một trong những định hướng quan trọng trong bài toán tái cơ cấu đầu tư khi nguồn lực đầu tư từ ngân sách hạn hẹp, nhu cầu đầu tư hạ tầng, dịch vụ xã hội ngày càng cao thì việc kêu gọi các nguồn lực xã hội cho cả Nhà nước và nhà đầu tư là tất yếu.

Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Ðầu tư khẩn trương lấy ý kiến, hoàn thiện dự thảo để có thể trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định về PPP trong thời gian sớm nhất. Cùng với đó, Ban Chỉ đạo tổng hợp các dự án tiềm năng có thể thực hiện theo hình thức PPP, lựa chọn một số dự án quy mô lớn, có tính chất "tiên phong" để bảo đảm thực hiện thành công tạo động lực, áp dụng rộng rãi cho hình thức đầu tư mới và quan trọng này. Phó Thủ tướng lưu ý các bộ, ngành thành viên phải tách và thống kê được tỷ trọng vốn xã hội hóa, kêu gọi đầu tư tư nhân trong thời gian qua, từ đó có mục tiêu sát thực hơn đối với việc kêu gọi các hình thức đầu tư như BOT, PPP...