Quảng Ngãi phân công cấp ủy viên sinh hoạt chi, đảng bộ cơ sở

Thứ Tư, 25-11-2020, 07:34
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sáng 25-11, lãnh đạo Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã ban hành Kế hoạch số 08-KH/TU về việc phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025 tham gia sinh hoạt tại các chi bộ, Đảng bộ cơ sở.

Theo đó, từ ngày 1-1-2021, mỗi đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tối thiểu phải tham dự sinh hoạt hai lần/năm ở chi bộ, Đảng bộ cơ sở đã đăng ký. Việc tham gia sinh hoạt phải được thực hiện một cách nghiêm túc, hiệu quả, tránh hình thức.

Nhiệm vụ khi tham gia sinh hoạt là: Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc tổ chức cơ sở tổ chức đảng thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định… của cấp trên và của tổ chức cơ sở đảng đã đề ra trong năm; nhất là xây dựng, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy sau Đại hội; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác toàn khóa, năm và triển khai, tổ chức thực hiện.

Đôn đốc, hướng dẫn cơ sở thực hiện tốt việc sinh hoạt bảo đảm mục đích, yêu cầu theo Kết luận số 18-KL/TW ngày 22-9-2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 6-7-2018 của Ban Tổ chức T.Ư về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tham gia với cơ sở về việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, của tổ chức; hướng dẫn giải quyết những khó khăn, vướng mắc của cán bộ, đảng viên. Thông tin những chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước có liên quan đến địa bàn, lĩnh vực, nhiệm vụ của tổ chức đảng. Tham gia góp ý xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của tổ chức và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tham mưu, đề xuất với cấp ủy có thẩm quyền kịp thời biểu dương, khen thưởng tổ chức và cá nhân có những mô hình tiêu biểu, có nhiều giải pháp đổi mới, sáng tạo và hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm những tổ chức, đảng viên vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và chế độ sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy. Kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề nổi cộm ở cơ sở để kiến nghị với cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.  Chủ động tự liên hệ với các cấp ủy tại địa phương bố trí thời gian hợp lý để dự sinh hoạt với cơ sở đã đăng ký.

Theo đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi, mục đích của việc ban hành Kế hoạch số 08-KH/TU là nhằm nâng cao trách nhiệm của từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong việc dự sinh hoạt ở chi bộ, Đảng bộ cơ sở để nắm bắt tình hình cơ sở; kịp thời phản ánh, đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở; báo cáo và tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy những giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

HIỂN CỪ