Phiên họp thứ tư của Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIII của Đảng

Thứ Bảy, 31-10-2020, 04:36

Sáng 30-10, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIII của Đảng họp phiên thứ tư.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban, chủ trì phiên họp.

Đại biểu dự phiên họp nghe và thảo luận về: Báo cáo một số kết quả triển khai các công việc tổ chức phục vụ Đại hội XIII của Đảng từ phiên họp Tiểu ban lần thứ ba đến nay; công tác tuyên truyền phục vụ Đại hội XIII của Đảng; Đề án xây dựng mẫu thiết kế ma-két trang trí Đại hội; thiết kế mẫu huy hiệu đại biểu, khách mời dự Đại hội và một số vấn đề có liên quan khác.

Phát biểu ý kiến kết luận phiên họp, đồng chí Trần Quốc Vượng đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ, bảo đảm triển khai các phần việc tổ chức phục vụ Đại hội đúng tiến độ đề ra.

Công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIII của Đảng nói chung, trong đó bao gồm công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết tại Đại hội, có ý nghĩa quan trọng, góp phần tạo nên thành công của Đại hội. Đồng chí đề nghị Ban Tuyên giáo T.Ư và các cơ quan, đơn vị có liên quan tích cực triển khai có hiệu quả, chất lượng các nhiệm vụ tuyên truyền, trang trí khánh tiết được Tiểu ban cho ý kiến tại cuộc họp này. Từ nay đến Đại hội XIII của Đảng thời gian không còn nhiều, Thường trực Tiểu ban cần chủ động bám sát Kế hoạch chi tiết đã đề ra, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, triển khai các nhiệm vụ được Tiểu ban phân công chủ trì và tăng cường phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan, bảo đảm công tác phục vụ được thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ, an toàn, chu đáo và tiết kiệm.

PV