Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bắc Kạn

Chủ Nhật, 05-07-2020, 02:29

Phó Thủ tướng Trịnh Ðình Dũng vừa phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Mục tiêu lập quy hoạch nhằm phấn đấu đến năm 2030, Bắc Kạn trở thành tỉnh phát triển khá của vùng trung du miền núi phía bắc, giảm dần số xã, thôn đặc biệt khó khăn và xóa bỏ sản xuất tự cung, tự cấp, nhỏ lẻ trong đồng bào dân tộc thiểu số. Yêu cầu về nội dung lập quy hoạch cần định hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân bố nguồn lực cho các hoạt động kinh tế - xã hội hướng đến mục tiêu phát triển bền vững trên cả ba trụ cột: Kinh tế, xã hội, môi trường; phù hợp với bối cảnh hội nhập quốc tế. Bảo đảm tính liên kết, đồng bộ, khai thác và sử dụng hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng hiện có giữa các ngành và các vùng liên huyện, các địa phương trên địa bàn tỉnh. Ðồng thời ứng dụng công nghệ hiện đại, số hóa, thông tin, cơ sở dữ liệu, đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, kỹ thuật và phù hợp với yêu cầu phát triển, hội nhập quốc tế và liên kết vùng.

PV