Phê duyệt danh mục doanh nghiệp thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020

Thứ Năm, 02-07-2020, 01:50

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 908/QĐ-TTg phê duyệt danh mục doanh nghiệp (DN) có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020. Theo đó, tại Phụ lục 1 gồm có 120 DN do cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020; bốn DN thoái vốn trước ngày 30-11-2020, trường hợp không hoàn thành thoái vốn thì hoàn thành chuyển giao về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC); 14 DN chuyển giao về SCIC trước ngày 31-8-2020 để thực hiện thoái vốn. Phụ lục 2 gồm có 18 DN thực hiện sắp xếp, thoái vốn theo phương án cụ thể. Phụ lục 3 quy định danh mục các DN dừng thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020 để rà soát, xây dựng phương án sắp xếp, thoái vốn trong giai đoạn 2021-2025, bao gồm 54 DN hoạt động trong lĩnh vực cấp nước chưa thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020 và 15 DN hoạt động trong một số ngành, lĩnh vực khác. Quyết định này nhằm đẩy nhanh tiến độ thoái vốn nhà nước tại các DN mà Nhà nước không cần nắm giữ gắn với việc bảo đảm nguồn thu cho phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; thúc đẩy quá trình cơ cấu lại DN nhà nước để tập trung vào những khâu, công đo

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện thoái vốn nhà nước tại DN theo tiến độ và tỷ lệ đã được phê duyệt đúng quy trình, thủ tục, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, đúng quy định, chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra về đề xuất thoái vốn và kết quả thực hiện. Đồng thời, xây dựng phương án sắp xếp, thoái vốn của từng DN, liệt kê tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định này; trước ngày 31-7-2020, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; tổ chức thực hiện việc thoái vốn theo lộ trình đã được phê duyệt và chịu trách nhiệm rà soát, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt... Kịp thời báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trường hợp không thể thoái vốn theo Quyết định này.

 

PV