Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương:

Phát triển kinh tế tư nhân

Thứ Bảy, 23-01-2016, 20:28

Phóng viên (PV): Theo đồng chí, vấn đề kinh tế tư nhân được nhìn nhận như thế nào trong Đại hội XII của Đảng?

Đồng chí Nguyễn Dương Thái: Tại Đại hội Đảng lần thứ XII, doanh nghiệp tư nhân được coi là động lực nâng cao sức cạnh tranh và tính tự chủ của nền kinh tế. Đây là tư duy mới trong công tác lãnh đạo, quản lý kinh tế. Trên địa bàn tỉnh Hải Dương, doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tư nhân đã có những đóng góp lớn vào thành tựu phát triển kinh tế của tỉnh, đồng thời tham gia giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội như tạo việc làm, xóa đói, giảm nghèo...

Tuy nhiên, trong nhận thức và hoạt động thực tiễn, vẫn còn có những nhà quản lý chưa thấy hết vai trò của doanh nghiệp tư nhân, chưa đưa ra được những giải pháp thích hợp nhằm tạo động lực mạnh mẽ để phát triển kinh tế tư nhân như kỳ vọng của Đảng và Nhà nước. Theo tôi, muốn tạo động lực cho phát triển kinh tế tư nhân tất yếu phải thực hiện đồng bộ các giải pháp để cải thiện tốt nhất môi trường đầu tư kinh doanh cho các doanh nghiệp mà chủ yếu là doanh nghiệp tư nhân, trong đó có doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đó là các giải pháp liên quan đến cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội, đất đai, cấp phép xây dựng, thủ tục đầu tư, tiếp cận nguồn vốn vay, thành lập doanh nghiệp...

PV: Đúng là cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC) luôn là vấn đề nóng không chỉ với doanh nghiệp. Theo đồng chí, có nên đưa vấn đề này vào Nghị quyết Đại hội?

Đồng chí Nguyễn Dương Thái: Để chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, theo tôi, Đại hội XII của Đảng cần tiếp tục xác định CCTTHC là một trong những khâu đột phá nhằm tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức; cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy, nâng cao hiệu quả đầu tư và sản xuất, kinh doanh. Để thực hiện được điều đó, Đại hội cần cụ thể hóa trong Nghị quyết các vấn đề sau: Tiếp tục đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); chú trọng triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp; từng bước xây dựng “cơ quan điện tử”, góp phần tích cực vào CCHC. Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các TTHC, tập trung ở các TTHC liên thông, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công. Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ; kiên quyết xử lý những đơn vị, cá nhân vi phạm. Trong mỗi quy trình giải quyết TTHC cần có chế tài khen thưởng công minh... Tôi tin là thực hiện hiệu quả CCTTHC sẽ trực tiếp thúc đẩy phát triển kinh tế, trong đó có kinh tế tư nhân.

PV: Xin cảm ơn đồng chí.

HÀ HỒNG HÀ
(Thực hiện)