Phát huy kinh nghiệm xây dựng và chỉnh đốn Ðảng

Thứ Ba, 28-01-2020, 07:55

Những năm gần đây, việc triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI và khóa XII) khẳng định quyết tâm của Ðảng ta trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, được nhân dân và đảng viên đánh giá rất cao. Trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, Ðảng đã nói đi đôi với làm, không có bất cứ vùng cấm nào và thực tế cho thấy, hàng chục cán bộ cấp cao diện T.Ư quản lý có sai phạm đã bị kỷ luật, cách chức, truy tố, xét xử. Cán bộ có sai phạm đã nghỉ hưu bây giờ cũng không thể "hạ cánh an toàn", phải chịu các hình thức xử lý kỷ luật thích đáng.

Ðảng đã kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn, thật sự tiên phong, gương mẫu, luôn đặt lợi ích của tập thể, quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân. Nhân dân ghi nhận những chuyển biến rõ nét trong ý thức, trách nhiệm, tinh thần nghiêm túc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nhằm nêu cao vai trò cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, Ðảng ban hành, bổ sung những quy định rất cụ thể, để mỗi người tự soi, tự sửa, từ các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên T.Ư Ðảng đến cán bộ các cấp. Tinh thần nêu gương của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thời gian qua đã tạo ảnh hưởng, sức lan tỏa rộng khắp để cả hệ thống chính trị cùng chuyển động, tham gia xây dựng Ðảng, phát triển đất nước đạt nhiều thành tựu to lớn hơn.

Mặc dù vậy, thực tế vẫn còn những cấp ủy chưa làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Ðảng, chất lượng và hiệu quả kiểm tra, giám sát chưa cao. Nhiều khuyết điểm, sai phạm của cán bộ, đảng viên và tổ chức Ðảng chậm được phát hiện, rất ít cấp ủy đảng phát hiện được khuyết điểm, sai phạm của tổ chức đảng cấp dưới. Vẫn còn tình trạng kỷ cương, kỷ luật của tổ chức cơ sở đảng không nghiêm, thiếu đoàn kết, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu thấp… Mong Ðảng ta phát huy tốt bài học kinh nghiệm quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng trong nhiệm kỳ này để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển.

PGS, TS Nguyễn Chí Mỳ

Nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội

 

Nông dân sắt son niềm tin yêu Ðảng

90 mùa xuân, Ðảng ta không ngừng lớn mạnh. Những người nông dân tự hào về những thắng lợi vẻ vang của Ðảng. Từ một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu, giờ đây, đất nước ta đã bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn được Ðảng và Nhà nước hết sức quan tâm. Nông dân có điều kiện sáng tạo, đổi mới với những cách làm đột phá như mô hình hợp tác xã kiểu mới, hay gần đây là mô hình hội quán do nông dân tự thành lập, cùng bàn bạc về kinh tế nông nghiệp, chuyện làng, chuyện xã ở Ðồng Tháp được cả nước biết đến. Theo dõi tình hình, chúng tôi thấy các cấp hội nông dân cũng có nhiều sáng tạo trong đoàn kết, tuyên truyền, vận động gắn với đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề và hỗ trợ nông dân. Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã trở thành tâm điểm trong đời sống kinh tế - xã hội ở nông thôn, góp phần cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Các mô hình hợp tác giữa nông dân và doanh nghiệp, nông dân liên kết xây dựng hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ngày càng nhiều...

Qua theo dõi các phương tiện thông tin đại chúng, được tiếp xúc trực tiếp với các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Ðảng và Nhà nước, các thành viên hội quán chúng tôi tâm đắc với những chỉ đạo sâu sát, sự gần gũi, thân tình của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước đối với bà con. Mong Ðảng ngày càng lớn mạnh, có nhiều chủ trương, đường lối phát triển nông nghiệp hiệu quả, xây dựng nông thôn giàu mạnh, để nhiều nông dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Lê Phước Tánh

Phó Chủ nhiệm Thuận Tân Hội quán, xã Tân Thuận Tây, TP Cao Lãnh, tỉnh Ðồng Tháp

 

Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số

RONG những năm qua, Ðảng và Nhà nước đã triển khai, thực hiện nhiều chính sách đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, quy hoạch cán bộ người dân tộc thiểu số (DTTS). Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ người DTTS hiện nay còn thiếu về số lượng và hạn chế về chất lượng. Tại nhiều địa phương ở các tỉnh vùng cao, đội ngũ cán bộ người địa phương, cán bộ người DTTS giữ các chức vụ lãnh đạo chủ chốt chiếm tỷ lệ thấp.

Ðể tăng tỷ lệ cán bộ người DTTS ở vùng cao, cơ cấu hợp lý cán bộ lãnh đạo người DTTS ở các cơ quan, đơn vị, Ðảng ta cần quan tâm, đẩy mạnh hơn nữa các chính sách dành cho vùng đồng bào DTTS. Tại các địa phương vùng cao, trên cơ sở cơ cấu vị trí việc làm, chỉ tiêu biên chế, ưu tiên tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm đội ngũ cán bộ người DTTS, bảo đảm tỷ lệ hợp lý, tương ứng với tỷ lệ người DTTS tại địa phương. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai mạnh mẽ công tác đào tạo, bồi dưỡng sau khi tuyển dụng, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị, giúp đội ngũ cán bộ người DTTS đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình đất nước ngày càng phát triển. Hiện nay, con em người DTTS tốt nghiệp các trường đại học ngày càng đông. Ðây là nguồn cán bộ có trình độ cơ bản, tâm nguyện gắn bó lâu dài ở vùng khó khăn, do đó các tỉnh vùng cao cần có chính sách đặc thù để tuyển dụng, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ chủ chốt từ đội ngũ trí thức trẻ người DTTS.

Vàng Mí Dình

Bí thư Ðảng ủy xã Pải Lủng, huyện MèoVạc, tỉnh Hà Giang