Phát huy hiệu quả của "tri thức công nghệ"

Thứ Ba, 27-10-2020, 04:20

Dự thảo các văn kiện trình Ðại hội XIII của Ðảng đã được trình bày một cách khách quan, khoa học, phản ánh toàn diện mọi mặt của đời sống xã hội. Qua đó, tôi cũng như nhiều người dân khác đang sinh sống tại thị trấn Sông Mã hình dung được xu hướng phát triển của đất nước trong những năm tiếp theo. Ở đây, tôi cũng xin bày tỏ sự đồng tình ủng hộ những phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 mà dự thảo nêu ra; nhất là ở phần "Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ".

Sông Mã là một trong những huyện nghèo của tỉnh Sơn La, cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn gắn với tập quán canh tác lạc hậu. Những năm qua được sự quan tâm của Ðảng và Nhà nước, Sông Mã đã có điện lưới quốc gia, phủ sóng điện thoại di động và in-tơ-nét. Hầu hết đồng bào các dân tộc đã biết khai thác thông tin, tri thức từ in-tơ-nét để phục vụ sản xuất. Từ đó, người dân có những sáng kiến thay đổi phương thức sản xuất, mở ra hướng phát triển nhiều sản phẩm nông nghiệp mới, phương thức kinh doanh mới phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh địa phương.

Trong Dự thảo Báo cáo chính trị trình Ðại hội XIII của Ðảng có nhắc tới việc: Phổ cập, xóa mù về công nghệ, tri thức công nghệ cho người dân. Tôi cho rằng đây là một ý rất hay vì chính những đổi thay của vùng đất tôi đang sống là một minh chứng rõ nét cho sự phát triển của "tri thức công nghệ". Tôi có suy nghĩ rằng nếu Ðảng, Nhà nước cũng như cấp ủy, chính quyền các cấp có thêm hình thức khuyến khích người dân thay đổi tập quán canh tác; động viên người dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật một cách cụ thể thì người dân sẽ vận dụng "tri thức công nghệ" nhiều hơn nữa. Khi viết ra những dòng này, tôi lại nhớ tới một số cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Sông Mã không có thói quen bón phân cho cây trồng. Qua hướng dẫn của nhiều tổ chức đoàn thể và lực lượng vũ trang, gần đây người dân đã biết dùng phân xanh bón gốc để tăng năng suất cây trồng. Người dân giờ ví đó là vàng xanh trên vùng đồi núi. Kể ra điều này để thấy vai trò của việc nâng cao "tri thức công nghệ". Nếu mỗi người dân đều được tiếp cận với nguồn tri thức đó thì năng suất vật nuôi, cây trồng cao hơn, đem lại đời sống khá giả hơn.

Nguyễn Văn Bảo

Nông dân, trú tại thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La