Ðổi mới giáo dục và đào tạo một cách hệ thống, đồng bộ

Thứ Ba, 27-10-2020, 04:21

Qua nghiên cứu Dự thảo Báo cáo chính trị trình Ðại hội XIII của Ðảng, tôi hoàn toàn đồng tình với phần đánh giá những hạn chế, khuyết điểm đối với việc đổi mới giáo dục và đào tạo. Tôi cho rằng, cần đánh giá đúng mức hiệu quả đầu tư cho giáo dục và đào tạo của Nhà nước; mô hình tự chủ trong giáo dục công lập ở bậc phổ thông. Việc đổi mới giáo dục và đào tạo thời gian qua chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Cơ cấu còn lệch lạc, chất lượng toàn diện còn thấp; công tác giáo dục và đào tạo nhìn chung còn nặng về lý thuyết, chưa chú trọng rèn luyện phần thực hành, thực tiễn; chưa quan tâm đúng mức các kỹ năng xã hội, kỹ năng sống và khả năng sáng tạo, tự học.

Trong phương hướng đổi mới giáo dục và đào tạo, dự thảo cần xem xét yếu tố vùng, miền; phối hợp hài hòa cả ba mục đích: công bằng, thích hợp và chất lượng. Xây dựng và triển khai lộ trình tiến tới miễn học phí đối với học sinh phổ thông và bậc mầm non trong hệ thống trường công lập. Tăng cường công tác rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo trong cả nước; huy động các nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và giảng dạy.

Tôi đề nghị, cần tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả lĩnh vực giáo dục và đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chú trọng rà soát, quy hoạch mạng lưới trường, lớp phù hợp đặc điểm, điều kiện vùng, miền; sách giáo khoa cần có tính ổn định, lâu dài, tránh thay đổi liên tục, gây lãng phí lớn. Cần có những giải pháp phát triển giáo dục, đào tạo nhân lực cho thời kỳ 4.0; đa dạng hóa các loại hình đào tạo, tập trung các loại hình đào tạo mũi nhọn, đúng theo nhu cầu thực tiễn của từng địa phương, vùng, miền theo hướng hiện đại và quốc tế. Tăng cường cơ sở vật chất và ứng dụng khoa học - công nghệ trong giáo dục và đào tạo, đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới. Khuyến khích thành lập các trường cao đẳng, đại học tư thục tại nơi có đủ điều kiện. Ðổi mới giáo dục và đào tạo phải đồng bộ, bảo đảm tính hệ thống, tầm nhìn dài hạn, phù hợp các lớp đối tượng và cấp học. Trong nhà trường cần tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, tăng các hoạt động trải nghiệm; giáo dục đạo đức, nhân cách; giáo dục thế hệ trẻ về lịch sử, truyền thống hào hùng của dân tộc, tinh thần yêu nước, bảo vệ độc lập chủ quyền của đất nước, nhất là biển, đảo; gắn giáo dục và đào tạo với rèn luyện nhân cách con người. Siết chặt công tác quản lý; xử lý nghiêm tiêu cực trong giáo dục và đào tạo; bạo lực học đường. Ðịnh hướng, có chiến lược quy hoạch cho từng giai đoạn gắn đào tạo với nhu cầu việc làm, thị trường lao động, tránh gây lãng phí nguồn nhân lực.

Lê Văn Sắn

(Xã Vang Quới Tây, huyện Bình Ðại, tỉnh Bến Tre)