Ðoàn Tiểu ban Văn kiện Ðại hội XIII của Ðảng làm việc tại Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam

Thứ Năm, 16-05-2019, 04:48

Chiều 15-5, tại Hà Nội, Ðoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Ðại hội XIII của Ðảng, do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư, Thường trực Tiểu ban làm Trưởng đoàn đã khảo sát và làm việc với Ðảng đoàn Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp).

Sau khi nghe báo cáo của Ðảng đoàn Liên hiệp, ý kiến của thành viên Ðoàn công tác, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao những kết quả của Ðảng đoàn Liên hiệp đạt được sau gần 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung và phát triển năm 2011) và hơn ba năm thực hiện Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng. Ðảng đoàn đã tích cực tham gia xây dựng, đóng góp ý kiến đối với những chủ trương lớn của Ðảng về khoa học - công nghệ; thực hiện ngày càng hiệu quả chức năng tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các dự thảo về cơ chế, chính sách, đề án phát triển của Ðảng và Nhà nước. Ðồng chí chỉ ra những vấn đề cần quan tâm trong công tác lãnh đạo của Ðảng đoàn và gợi mở nội dung nên tập trung đổi mới, để Liên hiệp thật sự là nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết, nâng cao tinh thần yêu nước, trách nhiệm xã hội, phát huy sức sáng tạo, xây dựng đội ngũ trí thức ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

Ðoàn công tác ghi nhận những kiến nghị của Ðảng đoàn và Ðoàn Chủ tịch Liên hiệp, tổng hợp, báo cáo Tiểu ban Văn kiện Ðại hội XIII của Ðảng.

PV