NXB Chính trị quốc gia Sự thật - 75 năm xây dựng và phát triển

Thứ Ba, 01-12-2020, 15:46
Trưng bày một số cuốn sách tiêu biểu của NXB Chính trị quốc gia Sự thật nhân dịp Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong hành trình 75 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã không ngừng phấn đấu, xây dựng Nhà xuất bản trở thành đơn vị nòng cốt trong công tác xuất bản, phát hành sách chính trị, lý luận, pháp luật và tư tưởng Hồ Chí Minh, là “cánh chim đầu đàn” của ngành xuất bản Việt Nam.

75 năm góp phần nâng cao kiến thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân

Cách đây 75 năm, ngay sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, Nhà xuất bản Sự thật, tiền thân của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, chính thức ra đời tại Thủ đô Hà Nội vào ngày 5-12-1945. Nhà xuất bản Sự thật trực thuộc Trung ương Đảng, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh.

Ngay từ khi mới ra đời, Nhà xuất bản Sự thật đã tập trung mọi cố gắng vào việc biên tập và xuất bản những tác phẩm quan trọng của C.Mác, Ph.Ăng-ghen, những tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Tổng Bí thư Trường Chinh, của Đảng Cộng sản Đông Dương, phục vụ kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và nhiệm vụ của cách mạng, như: Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản; Chủ nghĩa xã hội không tưởng và chủ nghĩa xã hội khoa học; Ngọn cờ giải phóng; Chặt xiềng; Chủ nghĩa Các-Mác; Cách mạng Tháng Tám,...

Những tác phẩm đó đã trở thành sách gối đầu giường đối với cán bộ, đảng viên thuộc đội ngũ những người cận vệ, động viên tinh thần, cổ vũ hành động cách mạng của quần chúng.

Ngày 20-11-1992, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra Quyết định số 53-QĐ/TW hợp nhất Nhà xuất bản Sự thật trực thuộc Ban Bí thư, Nhà xuất bản Thông tin lý luận thuộc Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Tư tưởng - Văn hóa thuộc Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương), Nhà xuất bản Pháp lý (thuộc Bộ Tư pháp) thành Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Ngày 3-4-2003, Bộ Chính trị Trung ương Đảng ban hành Quyết định số 68-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, xác định: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật là “đơn vị sự nghiệp Trung ương của Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Bí thư, có chức năng là cơ quan xuất bản chính trị của Đảng và Nhà nước”.

NXB Chính trị quốc gia Sự thật – 75 năm xây dựng và phát triển -0
Trưng bày sách của NXB Sự thật giai đoạn 1945-1992. 

Chỉ tính từ năm 2005 đến nay, Nhà xuất bản đã có 70 ấn phẩm được trao giải Đặc biệt, giải Vàng, giải Bạc, giải Đồng sách hay, sách đẹp và nhiều giải A, B, C trong khuôn khổ Giải thưởng sách Quốc gia. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật là đơn vị đạt được nhiều giải thưởng nhất và cũng là những giải cao nhất của Giải thưởng sách Quốc gia Việt Nam.  

Có thể khẳng định, sách của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trong 75 năm qua luôn có vị trí, vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng, trực tiếp truyền bá, bảo vệ, phát triển Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đấu tranh bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch; giới thiệu kiến thức, kinh nghiệm có giá trị của các nước.

Qua đó góp phần xây dựng nền tảng tư tưởng, thế giới quan, nhân sinh quan cách mạng, giáo dục, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ta, đồng thời góp phần quan trọng trong xây dựng nền văn hóa mới, con người mới.

Đánh giá cao những thành tích, đóng góp của Nhà xuất bản, Đảng và Nhà nước đã trao tặng nhiều huân chương, danh hiệu và phần thưởng cao quý, như: Huân chương Lao động hạng Ba (do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký tặng, năm 1962); hai lần Huân chương Hồ Chí Minh (các năm 1990 và 2002); Huân chương Sao Vàng - Huân chương cao quý nhất của Đảng và Nhà nước (nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Nhà xuất bản, năm 2005); danh hiệu Anh hùng Lao động (nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Nhà xuất bản, năm 2015), cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Đây là sự ghi nhận, nguồn động viên to lớn đối với tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Nhà xuất bản, đồng thời là sự biểu dương, cổ vũ lớn lao đối với toàn ngành xuất bản.

Quyết tâm giữ vững vai trò nòng cốt, là trung tâm xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị

Theo Quyền Giám đốc - Tổng Biên tập Phạm Chí Thành, giai đoạn 2015 - 2020, thực hiện kế hoạch biên tập, in, phát hành sách, Nhà xuất bản đã xuất bản (gồm in mới, tái bản, nối bản) được gần 6.000 đầu sách với số lượng in hơn 24 triệu bản, hơn 5,3 tỷ trang in quy đổi, trung bình mỗi năm xuất bản 995 đầu sách với số lượng in hơn bốn triệu bản, hơn 893 nghìn trang in.

Sách của Nhà xuất bản luôn bảo đảm đúng định hướng của Đảng, bảo đảm nội dung chính trị, lý luận và khoa học, đóng góp tích cực vào việc bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thể loại sách ngày càng phong phú, đa dạng; hình thức sách từng bước được đổi mới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng, phục vụ việc nâng cao kiến thức chính trị, lý luận, pháp luật của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Nhiều bộ sách của Nhà xuất bản là những công trình khoa học đồ sộ, vừa có tính nghiên cứu mang tầm lý luận, vừa có tính tổng kết về thực tiễn sâu sắc; là tài liệu quý cho mọi đối tượng độc giả tham khảo, tra cứu, đã được trao nhiều giải thưởng cấp quốc gia, bộ, ngành…  

NXB Chính trị quốc gia Sự thật – 75 năm xây dựng và phát triển -0
Triển lãm, trưng bày sách của NXB tại phố sách Hà Nội.

Nhà xuất bản đã xuất bản đĩa CD-ROM và DVD-ROM với phần mềm tra cứu tiện ích, tạo thuận lợi cho việc nghiên cứu, trích dẫn, tìm kiếm thông tin trong từng cuốn sách và cả bộ sách, tiêu biểu là CD-ROM các bộ sách lớn, có tính chất công cụ như: C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập; V.I. Lênin toàn tập; Văn kiện Đảng toàn tập; Hồ Chí Minh toàn tập; Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử; Vùng đất Nam Bộ...

Bên cạnh đó, thời gian qua Nhà xuất bản đã tổ chức xuất bản sách nói (Audio) thuộc Đề án sách trang bị cho cơ sở xã, phường, thị trấn dùng làm tài liệu tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh ở cơ sở. Đã số hóa để lưu trữ hơn 2.000 cuốn với hơn 327 nghìn trang sách; xây dựng phần mềm xuất bản và phát hành sách điện tử trực tuyến, hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử từ tháng 10-2019; hoàn thành Thư viện điện tử sách xã, phường, thị trấn (thuviencoso.vn), phục vụ bạn đọc tiếp cận, khai thác 454 đầu sách của Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn.

Đồng chí Phạm Chí Thành cho biết, ngày 16-4-2020 vừa qua, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 44-CT/TW về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị. Theo đó xác định: Xây dựng Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trở thành trung tâm xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị; giữ vai trò nòng cốt, phối hợp với các cơ quan liên quan về xuất bản sách lý luận, chính trị.

“Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật (5-12-1945 – 5-12-2020), tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Nhà xuất bản khẳng định quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ này”, đồng chí Phạm Chí Thành nhấn mạnh.

TRỊNH DŨNG