Nội dung dự kiến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

Thứ Ba, 20-10-2020 08:42
[Infographic] Dự kiến nội dung kỳ họp thứ 10, quốc hội khóa XIV -0
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

 

NGUYÊN MINH - ĐĂNG PHI