PHỎNG VẤN CÁC ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG

Nâng cao chất lượng thu hút đầu tư

Thứ Hai, 25-01-2016, 20:19

Đồng chí Trần Văn Nam, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương:

Phóng viên (PV): Thưa đồng chí, Báo cáo Chính trị tại Đại hội XII của Đảng đã xác định, phải đẩy mạnh thu hút đầu tư để phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại. Là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam, Bình Dương đã phát huy những lợi thế này như thế nào trong thu hút đầu tư?

Đồng chí Trần Văn Nam: Nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía nam - khu vực phát triển năng động nhất phía nam và cả nước, Bình Dương có lợi thế nằm trên các trục lộ giao thông quan trọng của quốc gia, là đầu mối giao lưu giữa các tỉnh Tây Nguyên, miền trung với TP Hồ Chí Minh - Trung tâm kinh tế lớn của cả nước; có địa hình và nền đất cứng, thích hợp việc xây dựng các hạ tầng kinh tế kỹ thuật, như khu, cụm công nghiệp, khu đô thị, đường giao thông... thuận lợi cho việc thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội. Phát huy những lợi thế này, thời gian qua, Bình Dương đã triển khai nhiều chính sách thu hút đầu tư, nổi bật là tập trung đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng đồng bộ, kết nối. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong xã hội, trong đó ngân sách tỉnh tập trung cho các công trình trọng điểm. Chủ động hội nhập, chủ động tiếp cận, tranh thủ và phát huy những mặt tích cực của hội nhập cho quá trình phát triển của địa phương. Những chủ trương, chính sách đó đã tạo hiệu quả trong thu hút đầu tư phát triển công nghiệp của tỉnh. Đến cuối năm 2015, tỉnh Bình Dương có 28 khu công nghiệp. Đây là cơ sở thúc đẩy cơ cấu kinh tế phát triển theo hướng công nghiệp hiện đại. Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh năm 2015 đạt 217 nghìn tỷ đồng; thu ngân sách năm 2015 đạt hơn 36 nghìn tỷ đồng.

Tuy nhiên, so với yêu cầu đề ra, việc thu hút đầu tư của tỉnh vẫn còn một số hạn chế. Chất lượng đầu tư chưa cao, số lượng doanh nghiệp nhiều nhưng chưa tập trung vào những ngành, lĩnh vực tạo giá trị gia tăng cao. Công tác đào tạo nguồn nhân lực chưa đáp ứng nhu cầu thực tế. Xử lý môi trường nhiều khu công nghiệp chưa bảo đảm...

PV: Từ thực tiễn của Bình Dương, theo đồng chí, cần có những giải pháp gì để nâng cao chất lượng thu hút đầu tư, nhất là đầu tư nước ngoài?

Đồng chí Trần Văn Nam: Từ thực tiễn của Bình Dương, tôi thấy cần tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động thu hút đầu tư; trong đó chú trọng đầu tư nước ngoài. Để thực hiện được, trước hết phải tạo điều kiện cho các doanh nghiệp chủ lực của tỉnh tiếp tục đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng theo hướng đồng bộ, văn minh và hiện đại. Trong vận động thu hút đầu tư, hạn chế thu hút mới các dự án công nghiệp gia công sử dụng nhiều nguyên liệu nhập khẩu, tiêu hao nhiều năng lượng, tài nguyên và gây ô nhiễm môi trường. Cải cách thủ tục hành chính phải được đẩy mạnh, bảo đảm tính minh bạch, công khai và khả năng tiếp cận thông tin cho doanh nghiệp. Đổi mới chương trình đào tạo nguồn nhân lực theo hướng chất lượng cao. Có chính sách khuyến khích người lao động tự đào tạo, doanh nghiệp đào tạo lại nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ tài nguyên và môi trường. Thực hiện tốt các nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao mức sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Đối với thu hút đầu tư nước ngoài không chỉ coi trọng thu hút nguồn vốn mà còn chuyển hóa những cách làm, kinh nghiệm hay của nước ngoài thành của mình, để hình thành, phát triển các khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ hiện đại, đồng bộ. Việc thu hút đầu tư theo tinh thần chủ động, sáng tạo: thu hút đầu tư - hợp tác phát triển - học tập kinh nghiệm – mở rộng và phát triển ra các tỉnh khác bằng năng lực của chính mình.

PV: Xin cảm ơn đồng chí.

Văn Toán (Thực hiện)