Nắm chắc tình hình, góp phần chuẩn bị tốt đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương

Thứ Ba, 02-06-2020, 00:28

Chiều 1-6, tại Hà Nội, Ban Tổ chức T.Ư tổ chức hội nghị giao ban ngành tổ chức xây dựng Đảng 5 tháng đầu năm 2020. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư chủ trì. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 70 điểm cầu trên cả nước.

Trong những tháng qua, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đã chủ động khắc phục khó khăn, tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, quyết tâm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Cụ thể, đã tập trung hoàn thiện báo cáo tổng kết công tác nhân sự Đại hội XII và xây dựng phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành T.Ư Đại hội XIII; tổng kết công tác phân bổ đại biểu tại các Đại hội X, XI, XII của Đảng và xây dựng tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với nhiều điểm mới. Cơ bản hoàn thành 11 đề án, nhiệm vụ để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nhiều đề án trình cấp ủy các cấp bảo đảm chất lượng, tiến độ. Công tác tham mưu chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng được thực hiện nghiêm túc, bám sát tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định, quy chế đại hội của cấp ủy các cấp về đại hội đảng các cấp…

Tháng 6 và những tháng tiếp theo, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng triển khai đồng bộ, có hiệu quả chín nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Triển khai, thực hiện có hiệu quả Kết luận của Ban Chấp hành T.Ư về phương hướng công tác nhân sự khóa XIII; quy định về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Quá trình chuẩn bị nhân sự đại hội đảng các cấp cần gắn với công tác chuẩn bị nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021- 2026. Tham mưu hoàn thành việc tổ chức đại hội cấp cơ sở, đại hội điểm, thí điểm cấp trên trực tiếp cơ sở, chuẩn bị tổ chức đại hội cấp trên cơ sở; đồng thời chuẩn bị tốt đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương. Tiếp tục triển khai thực hiện, hoàn thành đúng tiến độ và có chất lượng các đề tài, đề án, nhiệm vụ theo chương trình công tác năm của cấp ủy, nhất là các đề án phục vụ công tác nhân sự các cấp…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính yêu cầu toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng quán triệt sâu sắc, toàn diện, đầy đủ và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Hội nghị T.Ư 12 (khóa XII), nhất là phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIII; theo dõi, nắm chắc tình hình công tác tổ chức đại hội cấp cơ sở và đại hội điểm, đại hội cấp trên cơ sở, góp phần chuẩn bị thật tốt đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tăng cường kiểm soát quyền lực và kiên quyết, kiên trì chống chạy chức, chạy quyền có hiệu quả trong công tác cán bộ. Nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên và tích cực thi đua lập thành tích chào mừng 90 năm Ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng Đảng.

PV