Kiên quyết loại bỏ các dự án thủy điện không bảo đảm an toàn

Thứ Năm, 16-03-2017, 20:23

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 391/CÐ-TTg về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện (CTTÐ) trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu:

Bộ Công thương chỉ đạo và tổ chức rà soát quy hoạch thủy điện trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên, trong đó kiên quyết loại bỏ, dừng các dự án, CTTÐ không hiệu quả, không bảo đảm an toàn, có ảnh hưởng xấu chế độ dòng chảy, môi trường và đời sống người dân. Chỉ đạo thực hiện việc tạm dừng cấp phép đầu tư các dự án thủy điện tác động tiêu cực môi trường sinh thái; thực hiện nghiêm quy định trồng rừng thay thế, kiên quyết thu hồi giấy phép, dừng hoạt động đối với những dự án không chấp hành trồng rừng thay thế và chi trả dịch vụ môi trường rừng. Phối hợp các địa phương tăng cường chỉ đạo việc thực hiện vận hành các hồ thủy điện theo đúng quy trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời tổ chức rà soát hoàn thiện các quy trình vận hành hồ thủy điện còn bất cập để bảo đảm hiệu quả phát điện và đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của hạ du về mùa khô; cũng như cắt, giảm lũ, hạn chế các tác động tiêu cực trong mùa lũ.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: chủ trì, phối hợp các bộ, ngành và địa phương liên quan kiểm tra việc thực hiện các dự án trồng rừng thay thế tại các tỉnh Tây Nguyên; trong năm 2017 phải hoàn thành việc trồng rừng thay thế đối với các CTTÐ đã đưa vào vận hành khai thác.

Bộ Tài nguyên và Môi trường: tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy định về môi trường, các quy trình vận hành liên hồ chứa của các dự án, CTTÐ trên địa bàn. Chủ trì rà soát, hoàn thiện các quy trình vận hành liên hồ chứa, bảo đảm hiệu quả sử dụng tài nguyên nước phục vụ phát điện, cân bằng nước duy trì dòng chảy tối thiểu, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của hạ du nhất là về mùa khô, cũng như cắt, giảm lũ, hạn chế các tác động tiêu cực trong mùa lũ. Hoàn thiện các quy định về giám sát thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường tại các dự án, CTTÐ, trong đó có chế tài xử phạt các đối tượng vi phạm các quy định liên quan.

Chủ tịch UBND các tỉnh: Gia Lai, Kon Tum, Ðác Lắc, Ðác Nông, Lâm Ðồng: phối hợp chặt chẽ với Bộ Công thương trong thực hiện rà soát quy hoạch thủy điện tại các địa phương nêu trên. Tăng cường kiểm tra công tác quản lý đầu tư xây dựng các dự án thủy điện tại địa phương theo đúng quy định về quản lý chất lượng công trình và bảo vệ môi trường; giám sát chặt chẽ việc thực hiện quy trình vận hành hồ thủy điện được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhằm bảo đảm an toàn cho công trình và người dân...