Kết luận của Bộ Chính trị về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại đại hội đảng bộ các cấp, gửi lấy ý kiến nhân dân và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào các văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Thứ Năm, 23-01-2020, 02:26


LTS - Ngày 15-1, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thay mặt Bộ Chính trị ký Thông báo số 159-TB/TW thông báo Kết luận của Bộ Chính trị về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại đại hội đảng bộ các cấp, gửi lấy ý kiến nhân dân và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Chúng tôi trân trọng giới thiệu toàn văn thông báo.

Sau khi xem xét Tờ trình của Văn phòng Trung ương Đảng về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại đại hội đảng bộ các cấp, gửi lấy ý kiến nhân dân và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào các văn kiện Đại hội XIII của Đảng (số 42-TTr/VPTW, ngày 30-12-2019), Bộ Chính trị kết luận như sau:

I - VỀ VIỆC THẢO LUẬN CÁC VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG TẠI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ GỬI LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN

1. Về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại đại hội đảng bộ các cấp

1.1. Đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở (xã, phường, thị trấn và tương đương) sẽ thảo luận các văn kiện tóm tắt, gồm:

+ Tóm tắt Dự thảo Báo cáo chính trị (giao Tiểu ban Văn kiện chuẩn bị).

+ Tóm tắt Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 (giao Tiểu ban Kinh tế - Xã hội chuẩn bị).

+ Tóm tắt Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII (giao Tiểu ban Điều lệ Đảng chuẩn bị).

Từng Tiểu ban chuẩn bị hướng dẫn nội dung thảo luận riêng đối với từng văn kiện, trong đó tập trung vào một số vấn đề lớn, quan trọng, nhất là những vấn đề mới, những vấn đề còn có ý kiến khác nhau.

Việc gửi các văn kiện và hướng dẫn thảo luận, tổng hợp ý kiến thảo luận, góp ý cho các chi bộ, đảng bộ cơ sở phải hoàn thành trước ngày 20-2-2020.

1.2. Đại hội đảng bộ huyện, quận và tương đương, đại hội đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tương đương sẽ thảo luận:

+ Toàn văn Dự thảo Báo cáo chính trị (kèm theo hướng dẫn nội dung cần tập trung thảo luận).

+ Toàn văn Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 (kèm theo hướng dẫn nội dung cần tập trung thảo luận).

+ Toàn văn Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII (kèm theo hướng dẫn nội dung cần tập trung thảo luận).

Việc gửi các văn kiện và hướng dẫn thảo luận, tổng hợp ý kiến cho các huyện ủy, quận ủy và tương đương; tỉnh ủy, thành ủy và tương đương hoàn thành trước ngày 20-4-2020.

Việc tổ chức riêng cho các đồng chí cán bộ lãnh đạo quản lý đã nghỉ hưu, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn thảo luận, đóng góp vào các văn kiện Đại hội XIII của Đảng do các tỉnh ủy, thành ủy quyết định tổ chức và tổng hợp ý kiến góp ý chung vào báo cáo tổng hợp của tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Trung ương.

2. Về việc lấy ý kiến góp ý của các đại biểu Quốc hội

Tại kỳ họp Quốc hội khóa XIV cuối năm 2020 (vào tháng 10, tháng 11), gửi các văn kiện Đại hội để các đại biểu Quốc hội thảo luận, góp ý, gồm:

- Dự thảo Báo cáo chính trị (kèm theo hướng dẫn nội dung cần tập trung thảo luận).

- Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 (kèm theo hướng dẫn nội dung cần tập trung thảo luận).

- Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII (kèm theo hướng dẫn nội dung cần tập trung thảo luận).

Các tài liệu được gửi cho các đại biểu Quốc hội tối thiểu 10 ngày trước khi thảo luận.

3. Về việc công bố các văn kiện Đại hội XIII của Đảng để lấy ý kiến nhân dân

3.1. Các văn kiện công bố lấy ý kiến nhân dân gồm:

+ Dự thảo Báo cáo chính trị.

+ Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

+ Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

3.2. Đề nghị Bộ Chính trị giao cho Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn nhân dân thảo luận, góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội Đảng, gửi các ý kiến góp ý về Trung ương; Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức việc thực hiện góp ý kiến.

3.3. Thời gian công bố các văn kiện lấy ý kiến nhân dân: Ngày 15-10-2020. Thời gian lấy ý kiến góp ý của nhân dân từ ngày 15-10 đến ngày 15-11-2020.

II - VỀ VIỆC TỔNG HỢP CÁC Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VÀO CÁC VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

1. Tổng hợp ý kiến thảo luận tại đại hội đảng bộ các cấp

- Đại hội đảng bộ, chi bộ cấp dưới tổng hợp ý kiến thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng gửi lên đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp, cấp ủy tổng hợp ý kiến thảo luận của đại hội các tổ chức đảng trực thuộc để báo cáo tại đại hội đảng bộ cấp mình.

- Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận, góp ý vào các văn kiện Đại hội XIII của đại hội đảng bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tương đương gửi về Trung ương.

Đề nghị Bộ Chính trị giao Văn phòng Trung ương Đảng tổng hợp, hoàn thành trước ngày 1-12-2020.

2. Tổng hợp ý kiến thảo luận của các đại biểu Quốc hội

Đảng đoàn Quốc hội tổng hợp ý kiến thảo luận, góp ý của các đại biểu Quốc hội gửi Bộ Chính trị (qua Văn phòng Trung ương Đảng).

Việc tổng hợp hoàn thành trước ngày 15-11-2020.

3. Tổng hợp ý kiến góp ý của nhân dân vào các văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Đề nghị Bộ Chính trị giao cho Ban Tuyên giáo Trung ương tổng hợp ý kiến góp ý của nhân dân qua báo chí, thư gửi trực tiếp đến Trung ương; Ban Dân vận Trung ương tổng hợp ý kiến góp ý của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp (gồm cả các hội nghị do Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức).

Việc tổng hợp hoàn thành trước ngày 15-11-2020.

4. Tổng hợp chung các ý kiến góp ý vào các văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Đề nghị Bộ Chính trị giao cho Văn phòng Trung ương Đảng tổng hợp chung ý kiến thảo luận, góp ý của đại hội đảng bộ các cấp, của đại biểu Quốc hội và ý kiến góp ý của nhân dân trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương.

Việc tổng hợp hoàn thành trước ngày 10-12-2020.

5. Các Tiểu ban tiếp thu ý kiến của đại hội đảng bộ các cấp, của Quốc hội, của nhân dân, việc tiếp thu hoàn thành trước ngày 20-12-2020 và báo cáo các cấp có thẩm quyền vào tháng 1-2021 trước khi trình Đại hội Đảng toàn quốc.