Huyện Kiến Xương (Thái Bình) đạt chuẩn nông thôn mới

Chủ Nhật, 23-02-2020, 01:30

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã ký quyết định công nhận huyện Kiến Xương (Thái Bình) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Huyện đã huy động cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân vào cuộc, ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích các địa phương thi đua xây dựng nông thôn mới. Trong giai đoạn 2011-2019, huyện huy động hơn 2.013 tỷ đồng từ các nguồn lực để thực hiện chương trình. Ngoài sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước các cấp, huyện đã huy động nhân dân đóng góp và xã hội hóa hơn 637 tỷ đồng. Đến nay, toàn bộ 36 xã trong huyện được tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Thái Bình có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo huyện Kiến Xương tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

PV