Hải Dương đổi mới tác phong lãnh đạo, rèn luyện đội ngũ cán bộ

Chủ Nhật, 28-02-2021, 03:11

* Khánh Hòa nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền

Ngay sau khi hoàn thành đại hội đảng bộ các cấp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã lãnh đạo, chỉ đạo tập trung đổi mới phương thức, lãnh đạo, tác phong phong cách, lề lối làm việc của các cấp ủy, cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở. Các cấp ủy coi trọng xây dựng, rèn luyện phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, trọng dân, vì dân, bám sát thực tiễn, nói đi đôi với làm. Cấp ủy, chính quyền các cấp đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát; tạo cơ chế và phát huy tốt sự chủ động, sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Tỉnh cũng coi trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tập trung giáo dục, rèn luyện về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, tính tiên phong, gương mẫu, có ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ; tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo quy tắc "5 rõ": rõ việc, rõ người, rõ tiến độ, rõ hiệu quả, rõ trách nhiệm. Nâng cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; chấn chỉnh, xử lý nghiêm những cán bộ thiếu đạo đức, nhũng nhiễu, tiêu cực trong hoạt động công vụ; tạo chuyển biến tích cực để ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Đồng thời, Hải Dương triển khai đồng bộ việc cơ cấu, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành theo vị trí việc làm, khung năng lực; tăng cường luân chuyển cán bộ, nhất là cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ có năng lực và triển vọng để đào tạo, rèn luyện; kết hợp đào tạo, rèn luyện trong thực tiễn; quan tâm nâng cao chất lượng đồng đều đội ngũ cán bộ.

* Tỉnh Khánh Hòa đã ban hành nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp. Theo đó, tỉnh tập trung sắp xếp, kiện toàn, hợp nhất tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; thống nhất mô hình tổ chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc cấp huyện theo hướng tinh gọn, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh thực hiện và nâng cao hiệu quả cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; chuyển nhiều đơn vị sự nghiệp sang tự chủ hoàn toàn, giao tài sản theo cơ chế giao vốn doanh nghiệp. Sau các đợt sắp xếp, Khánh Hòa giảm 19 đầu mối thuộc cơ cấu tổ chức của các sở, 45 đơn vị và đầu mối thuộc cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2015. Gắn liền với đó, tỉnh tăng cường quy chế hóa các mối quan hệ công tác, đẩy mạnh phân cấp và ủy quyền thực hiện quản lý nhà nước, giải quyết thủ tục hành chính cho cấp huyện, cấp xã.

Ngoài ra, Khánh Hòa dồn sức cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Quá trình này tỉnh triển khai đồng bộ việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến phí, lệ phí thủ tục hành chính ở cả ba cấp hành chính địa phương, kết nối trực tuyến với dịch vụ bưu chính công ích và nhiều chức năng, tiện ích hiện đại khác, giúp người dân, tổ chức, doanh nghiệp giải quyết công việc, thủ tục hành chính mà không phải trực tiếp đến trụ sở của cơ quan nhà nước. Qua đó, từ năm 2020 đến nay, số lượng hồ sơ nộp trực tuyến ở tỉnh tăng nhanh; giao dịch thanh toán trực tuyến, sử dụng dịch vụ bưu chính công ích phát triển tích cực. Tổng số hồ sơ trực tuyến đã tiếp nhận, giải quyết thành công gần 240 nghìn hồ sơ...

PV