Giáo dục lý tưởng cách mạng, đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

Thứ Năm, 17-09-2020, 04:06

Tôi đã nghiên cứu kỹ và rất tâm đắc với bài viết mới đây của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, trong đó đồng chí nhấn mạnh yêu cầu phải "đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ". Ðây cũng là vấn đề được Thành đoàn Hà Nội tập trung thực hiện trong những năm qua bằng nhiều giải pháp cụ thể, việc làm thiết thực.

Nổi bật là Thành đoàn Hà Nội đã triển khai thực hiện hiệu quả Ðề án số 37 về "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh, thiếu niên Thủ đô" nhằm xây dựng và phát triển thế hệ trẻ Thủ đô thành lớp thanh niên tiên tiến, có lý tưởng cách mạng. Ðồng thời triển khai sâu rộng cuộc vận động "Xây dựng hình mẫu thanh niên Thủ đô thời đại mới" giai đoạn 2018 - 2022, góp phần thay đổi nhận thức trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, lao động và học tập, góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ngăn chặn những thói hư, tật xấu dễ tiêm nhiễm trong xã hội hiện đại. Tiêu biểu như cuộc vận động "Mỗi ngày một tin tốt, mỗi ngày một câu chuyện đẹp" trên trang mạng xã hội được giới trẻ thành phố tích cực hưởng ứng chia sẻ, lan tỏa những thông tin tốt, những hình ảnh, câu chuyện đẹp, lối sống nhân văn, các gương người tốt - việc tốt, những trào lưu, xu hướng tích cực…

Thời gian tới, Thành đoàn Hà Nội sẽ tập trung tuyên truyền, để mỗi cán bộ, đảng viên trẻ trước hết cần nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, tự giác trong rèn luyện, học hỏi, cầu thị, tích cực chủ động phát huy ưu điểm, khắc phục, sửa chữa khuyết điểm để hoàn thiện mình; có ý thức, trách nhiệm và nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình. Ðẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, đảng viên trẻ. Trong đó, tổ chức đoàn thanh niên phải thật sự phát huy vai trò là trường học xã hội chủ nghĩa cho thanh niên, là người bạn lớn của thanh niên; đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống theo hướng phong phú, đa dạng về hình thức truyền tải để đạt hiệu quả giáo dục và phù hợp với từng đối tượng thanh niên. Tiếp tục xây dựng và củng cố hệ thống quy tắc đạo đức, quy tắc ứng xử trong mọi ngành nghề, lĩnh vực, với mọi đối tượng trong xã hội; tăng cường đấu tranh chống quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch; mỗi đảng viên, cán bộ trẻ cần là người tiên phong tham gia để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, những chuẩn mực về đạo đức, lối sống của đoàn viên thanh niên.

NGUYỄN NGỌC VIỆT

Bí thư Thành đoàn Hà Nội