Được tăng thêm cấp ủy viên cấp huyện là cán bộ đồn biên phòng tại các huyện biên giới, hải đảo

Thứ Năm, 13-02-2020, 02:00

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa ký ban hành Kết luận số 68- KL/TW ngày 5-2-2020 của Ban Bí thư về hai năm thực hiện chủ trương thí điểm tăng thêm cấp ủy viên là cán bộ đồn biên phòng vào cấp ủy cấp huyện biên giới ở tỉnh Quảng Ninh.

Kết luận nêu rõ, qua hai năm thực hiện chủ trương thí điểm tăng thêm cấp ủy viên là cán bộ đồn biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện biên giới, hải đảo ở tỉnh Quảng Ninh, đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy cấp huyện, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân. Ban Bí thư đồng ý chủ trương thực hiện tăng thêm cấp ủy viên cấp huyện (không tính vào số lượng cấp ủy theo quy định) là cán bộ đồn biên phòng tại các huyện biên giới, hải đảo trong cả nước. Giao ban thường vụ tỉnh ủy các tỉnh có biên giới căn cứ vào tình hình thực tiễn để xem xét, quyết định việc tăng thêm cấp ủy viên cấp xã (biên giới, hải đảo) là cán bộ đồn biên phòng những nơi có đủ điều kiện và có yêu cầu. Ban thường vụ tỉnh ủy tiến hành rà soát, bổ sung quy định cụ thể về chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các cấp ủy cấp huyện có cán bộ đồn biên phòng tham gia cấp ủy và sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế có liên quan; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện.


PV