Đồng chí Trần Văn Rón tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long

Thứ Bảy, 26-09-2020, 16:11
Đồng chí Trần Văn Rón tái đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long.

Sau bốn ngày làm việc, chiều ngày 26-9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ 11,  nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp phiên bế mạc, kết thúc thành công.

Đại hội đã dân chủ, thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ từ nay đến năm 2025.

Đại hội đã bầu 49 đồng chí vào BCH Đảng bộ tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong phiên họp đầu tiên của BCH Đảng bộ tỉnh khóa mới đã bầu Ban Thường vụ gồm 15 đồng chí, bầu Bí thư, hai Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra gồm chín đồng chí.

Đồng chí Trần Văn Rón tái đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long khóa 11 nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Bùi Văn Nghiêm và đồng chí Lữ Quang Ngời giữ chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Phạm Văn Bé Tư giữ chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Kết thúc thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long -0
 Đại hội ra mắt BCH Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội cũng biểu quyết thông qua 24 chỉ tiêu. Trong đó, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP giá so sánh) tăng bình quân hàng năm 6,0%; tỷ trọng khu vực kinh tế phi nông nghiệp tăng bình quân 1,15%/năm; GRDP bình quân đầu người (giá hiện hành) đến năm 2025 đạt 82,6 triệu đồng; huy động vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn 5 năm 2021 - 2025 đạt 83.000 tỷ đồng; tỷ lệ lao động làm việc trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đến năm 2025 còn 42%; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm 1% (theo tiêu chí mới), tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đến năm 2025 đạt 95% dân số; tỷ lệ hộ đô thị sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung đến năm 2025 đạt 99%, hộ nông thôn đạt 95%; hằng năm có từ 93% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

Với phương châm “Dân chủ - Kỷ cương - Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển”, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long sẽ tập trung huy động mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, tiếp tục thực hiện cơ cấu kinh tế “Nông nghiệp; công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ”.

Tiếp tục cơ cấu lại ngành công thương, hiện đại hóa sản xuất nông nghiệp, nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới và phát triển đô thị. Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, nhất là những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững.

Cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh; phát triển kinh tế gắn với tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, nhất là hạn, xâm nhập mặn; nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế.

Tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, kết nối tốt với vùng đồng bằng sông Cửu Long; phát huy tối đa lợi thế trong hợp tác, liên kết, kết nối với các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh, thành phố vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; chủ động, phù hợp với đặc thù biến đổi khí hậu của vùng đồng bằng sông Cửu Long, gắn sát với nhu cầu thị trường.

Giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; kiềm chế, từng bước kéo giảm tội phạm và vi phạm pháp luật; tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nội địa, không để xảy ra khủng bố, phá hoại, bạo loạn, gây rối an ninh, trật tự.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; nâng cao vai trò, hiệu quả tập hợp quần chúng, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy vai trò và quyền làm chủ của nhân dân. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Xác định động lực phát triển giai đoạn 2021 - 2025 là tập trung phát triển các lĩnh vực trọng điểm, đó là: Phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sạch, chất lượng và năng suất cao. Tập trung phát triển du lịch sinh thái gắn du lịch văn hóa, tâm linh, làng nghề truyền thống và du lịch nghỉ dưỡng. Nâng cấp, cải tạo hệ thống các tuyến đường quan trọng nội tỉnh và hệ thống giao thông đối ngoại nhằm tăng cường kết nối với các thành phố lớn. Xây dựng thành phố Vĩnh Long trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của tỉnh. Tập trung cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh đáp ứng yêu cầu phát triển. Phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của kinh tế tư nhân. Phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, điều hành ở các cơ quan quản lý công và khu vực doanh nghiệp.

Đồng thời, thực hiện ba khâu đột phá gồm: tập trung phát triển nguồn nhân lực phục vụ đổi mới mô hình tăng trưởng, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là nguồn nhân lực lãnh đạo, quản lý và lao động có tay nghề cao. Tiếp tục đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, giao thông phục vụ sản xuất nông nghiệp và du lịch. Đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư vào đô thị, thương mại, nông nghiệp chất lượng cao, công nghiệp chế biến và dịch vụ du lịch…

Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 17 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Đồng chí Trần Văn Rón sinh năm 1961, quê quán xã Phú Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.

Đồng chí có trình độ Tiến sĩ Triết học, Đại học Kinh tế, Đại học Luật. Ngày vào Đảng 16-5-1983. Trình độ chính trị: Cử nhân.

Đồng chí đã trải qua nhiều chức vụ như: Giám đốc Sở Công nghiệp, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bí thư Huyện ủy Vũng Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long.

Tháng 3-2015, đồng chí được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2010-2015.

 

BÁ DŨNG