Đồng chí Lê Thị Thủy được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam

Thứ Ba, 22-09-2020, 17:18
Đồng chí Lê Thị Thủy, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam.

Sau ba ngày làm việc, chiều 22-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. 

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam đã thảo luận và nhất trí thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam khóa 19; Nghị quyết của Đại hội và thảo luận thống nhất Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 20. 

Đại hội nhất trí cao với đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và Nghị quyết Đại hội lần thứ 12 của Đảng; đồng thời, Đại hội đã nghiêm túc chỉ rõ những bất cập, hạn chế trên các lĩnh vực; xác định nguyên nhân khách quan, chủ quan và rút ra năm bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; đề ra phương hướng, mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ 2020-2025; phấn đấu “xây dựng tỉnh Hà Nam giàu đẹp, văn minh, đạt mức phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc Bộ”. 

Trong đó, nhấn mạnh một số mục tiêu cụ thể như: đến năm 2025, Hà Nam là tỉnh có tốc độ tăng trưởng GRDP trên 10%, tự cân đối ngân sách, GRDP bình quân đầu người cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Đến năm 2030, Hà Nam là tỉnh có tốc độ tăng trưởng GRDP nằm trong tốp đầu của vùng đồng bằng Bắc Bộ; có điều tiết ngân sách về Trung ương; GRDP bình quân đầu người cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Đến năm 2035, Hà Nam phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam cũng đã nhất trí thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đóng góp vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây là trí tuệ được tập hợp từ hàng nghìn ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tâm huyết, trách nhiệm tham gia góp ý xây dựng Đảng. 

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam đã dân chủ thảo luận, lựa chọn và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 48 đồng chí; là những đồng chí có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực, bảo đảm tính liên tục, kế thừa, đổi mới và phát triển. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh gồm 17 đồng chí đại biểu chính thức, một đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam khóa 20 đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 14 đồng chí; bầu đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và hai đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy; bầu Ủy viên UBKT gồm tám đồng chí và bầu Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy. Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, được bầu giữ chức danh Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng
ĐÀO PHƯƠNG