Đồng chí Nguyễn Thị Nữ Y, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh:

Đổi mới phương thức lãnh đạo gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ

Chủ Nhật, 24-01-2016, 19:02

Phóng viên (PV): Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng là một nội dung quan trọng được thảo luận tại Đại hội lần thứ XII của Đảng. Xin đồng chí cho biết ý kiến của mình về vấn đề này?

Đồng chí Nguyễn Thị Nữ Y: Đảng lãnh đạo xã hội bằng Cương lĩnh, chiến lược, các định hướng về chính sách và chủ trương lớn; bằng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động, tổ chức, kiểm tra, giám sát và bằng hành động gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, giới thiệu những đảng viên ưu tú có đủ năng lực và phẩm chất vào hoạt động trong các cơ quan lãnh đạo của hệ thống chính trị. Đảng lãnh đạo thông qua các tổ chức đảng và đảng viên hoạt động trong các tổ chức của hệ thống chính trị, tăng cường chế độ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu. Đảng thường xuyên nâng cao năng lực cầm quyền và hiệu quả lãnh đạo, đồng thời phát huy mạnh mẽ vai trò, tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của các tổ chức khác trong hệ thống chính trị. Để nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo, Đảng phải không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo.

PV: Từ thực tế Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh, theo đồng chí phải làm gì để đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng?

Đồng chí Nguyễn Thị Nữ Y: Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh luôn coi trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, được thể hiện rõ qua đổi mới phương pháp, lề lối làm việc của các cấp ủy, tổ chức đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo đối với chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội. Các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên đều thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, thể hiện ý thức xây dựng Đảng và tạo không khí dân chủ trong sinh hoạt đảng, củng cố lòng tin của quần chúng đối với tổ chức đảng. Những kết quả đổi mới đã góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đại hội đảng bộ các cấp đề ra. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn một số cán bộ, đảng viên chưa thật sự đáp ứng được với yêu cầu công tác, với trách nhiệm được giao, nhất là đội ngũ cán bộ cơ sở.

Theo tôi, việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng phải gắn với đổi mới công tác cán bộ. Vì cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Các cấp ủy khi xây dựng đội ngũ cán bộ nên theo hướng dân chủ, kỷ cương, thiết thực, sát cơ sở. Trong việc đánh giá cán bộ, phải lấy hiệu quả công tác thực tế và sự tín nhiệm của cán bộ, nhân dân làm thước đo chủ yếu, nhưng phải bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công khai; gắn đánh giá cán bộ với kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Đổi mới cách nghĩ, cách làm của cán bộ, trong đó đề cao vai trò của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện chức trách nhiệm vụ, nêu cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, đơn vị... Có như vậy, mới xây dựng được đội ngũ cán bộ “vừa hồng vừa chuyên”, đủ sức đáp ứng yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

PV: Xin cảm ơn đồng chí.

Đức Huy (Thực hiện)